Historia architektury (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Nabycie wiedzy historycznej i opanowanie znajomości podstawowej faktografii z dziejów architektury, umiejętności określenia cech formalnych funkcjonalnych, wymowy ideowej w kolejnych fazach przemian architektury.
Wymagania wstępne
1. Podstawowe wiadomości z historii sztuki i kultury w zakresie szkoły średniej.
2. Przeszkolenie biblioteczne w Bibliotece IHS KUL
Efekty kształcenia dla przedmiotu
KOMPETENCJE
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K08 potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
K_K09 ma świadomość znaczenia historii architektury w kulturze europejskiej i światowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością historii architektury
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie historii architektury
K_U03 potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy
K_U06 potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalających na rozwiązanie problemów zakresie historii architektury
K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii architektury
WIEDZA
K_W01 posiada podstawową wiedzę o usytuowaniu i znaczeniu historii architektury w odniesieniu do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku
K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu architektury
K_W05 ma uporządkowaną znajomość głównych kierunków w obrębie historii architektury
K_W06 ma rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych
Metody dydaktyczne
wykład z pokazem multimedialnym
Treści programowe przedmiotu
Terminologia architektury
Architektura starożytna- Grecja i Rzym.
Architektura w okresie średniowiecza- romanizm i gotyk.
Architektura w okresie renesansu.
Architektura w okresie baroku.
Architektura doby klasycyzmu.
Architektura w XIX wieku.
Architektura w XX wieku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia i wystawienia oceny jest uczestnictwo w wykładach i egzamin ustny sprawdzający wiedzę zdobytą na wykładach i uzupełnioną przez zapoznanie się z wybraną literaturą podstawową
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. nowe, Warszawa 1996
2. K. Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1974
3. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, przeł. A. Dulewicz, Warszawa 1992
4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, przekład zbiorowy, Warszawa 1996
5. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956 (reprint 1999)
6. T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1980
7. P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. I i II, przekład zbiorowy, Warszawa 1973
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin