Redakcja typowej książki (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Magdalena Byrska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie z przebiegiem procesu wydawniczego, strukturą i zasadami pracy wydawnictwa, obowiązkami jego pracowników,
C2 – nauka znaków korektorskich oraz wykonywania za ich pomocą korekty,
C3 – zapoznanie z budową typowej książki w aspekcie redakcyjnym,
C4 – nauka redagowania wszystkich elementów składających się na książkę (tekst główny, materiały wprowadzające, uzupełniające, informacyjno-pomocnicze).
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1: Student charakteryzuje etapy procesu wydawniczego. Student opisuje zasady pracy i strukturę wydawnictwa, wymienia i definiuje obowiązki jego pracowników.
Efekt 2: Student zna znaki korektorskie oraz zasady ich stosowania.
Efekt 3: Student definiuje pojęcie książki w aspekcie redakcyjnym, wylicza rodzaje składających się na nią elementów i porządkuje je we właściwej kolejności (okładka i czwórka redakcyjne, materiały wprowadzające, tekst główny, materiały uzupełniające, informacyjno-pomocnicze).
Efekt 4: Student wie, jak powinny być redagowane elementy tekstu głównego (cytaty, wyróżnienia, tytuły i śródtytuły, dialogi) oraz materiały wprowadzające, uzupełniające, informacyjno-pomocnicze (w szczególności np.: przypisy, bibliografia, indeks, spis treści).

UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 5: Student wykonuje adiustację, korektę oraz elementy adiustacji technicznej (analizuje tekst, ocenia jego poziom, zauważa różnego rodzaju błędy i potrafi odpowiednio je poprawić).
Efekt 6: Student sprawnie posługuje się systemem znaków korektorskich. Rozpoznaje, w jakich okolicznościach używać określonych znaków.
Efekt 7: Student redaguje w odpowiedni sposób fragmenty różnego rodzaju tekstów głównych lub całe teksty stanowiące materiały wprowadzające, uzupełniające i materiały informacyjno-pomocnicze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 8: Student ma ugruntowane przekonanie o konieczności dostosowania każdego typu publikacji do obowiązujących konwencji i standardów wydawniczych, ma świadomość wagi należytego opracowania redakcyjnego tekstu.
Efekt 9: Student ma świadomość konieczności weryfikacji i uzupełniania wiedzy.
Efekt 10: Student weryfikuje i ocenia poprawność opracowania redakcyjnego oraz technicznego publikacji.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, praca z tekstem (na podstawie autorskiego zestawu ćwiczeń opracowanych przez prowadzącego, stanowiących fragmenty różnego rodzaju publikacji, głównie naukowych).
Treści programowe przedmiotu
Proces wydawniczy jako etap procesu produkcji poligraficznej. Charakterystyka etapów procesu wydawniczego. Sposoby inicjowania produkcji wydawniczej. Definicja wydawcy, obowiązki wydawcy. Strukturą i zasady pracy wydawnictw. Obowiązkami pracowników wydawnictwa (głównie redaktor: inicjujący, prowadzący, merytoryczny, techniczny; składacz, korektor). Obieg pracy w wydawnictwie (podstawowe terminy: komputeropis autorski, podstawa wydawnicza, konspekt wydawniczy, recenzja wydawnicza; podstawowe dokumenty: umowa wydawnicza, umowa licencyjna, plan wydawniczy, karta książki dawna i współczesna; egzemplarze: sygnalne, obowiązkowe, autorskie, promocyjne).
Znaki korektorskie (zastosowanie praktyczne w trakcie korekty fragmentów tekstów).
Budowa typowej książki w aspekcie redakcyjnym: okładka i obwoluta, karty tytułowe, materiały wprowadzające, tekst główny (układy, jednostki struktury kompozycyjnej tekstu głównego i ich specyfika; konwencje zapisu cytatów, dialogów), materiały uzupełniające (przypisy, tabele, ilustracje, aneksy, bibliografie), materiały informacyjno-pomocnicze (słowniki terminów, typy: wykazów, spisów treści, streszczeń, pagin, indeksów). Zawartość i konwencje redagowania wszystkich części składowych książki zgodnie z polskimi wymogami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność studenta na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz przystąpienie do wszystkich kolokwiów pisemnych w roku (po dwa – trzy w ciągu semestru: dwa cząstkowe oraz jedno podsumowujące semestr). Jeżeli student chce otrzymać stopień wyższy od proponowanego, przygotowuje się na egzamin ustny na koniec roku.
Sposób sprawdzenia zamierzonych efektów:
Uczestnictwo w dyskusji (10% oceny końcowej) Efekty: 1, 2, 10.
Kolokwia pisemne (90%) Efekty: 1-8, 10.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka, prasa, www, Warszawa 2008. R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2001.
Normy polskie

Literatura uzupełniająca:
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birknemajer et al., Wrocław 1971.
B. Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę