Wstęp do studiów filologii klasycznej (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Strycharczuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z charakterem i specyfiką narzędzi pracy filologa klasycznego (słowniki, encyklopedie, repertoria bibliograficzne, czasopisma, podstawowa literatura przedmiotu z poszczególnych dziedzin, bazy danych);
C2-Wprowadzenie w metodologię pracy naukowej (heurystyka, opracowanie materiału, umiejętność jego wykorzystania przy opracowaniu tematu);
C3-Nabycie podstawowych umiejętności komponowania tekstu (pracy seminaryjnej, recenzji, biogramu);
C4-Uświadomienie specyfiki antycznych tekstów źródłowych oraz nabycie umiejętności korzystania z wydań krytycznych i wydań komentowanych;
Wymagania wstępne
W1-ogólna znajomość historii i literatury powszechnej;
W2-umiejętność pracy na podstawowych edytorach tekstów i narzędziach do tworzenia prezentacji multimedialnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-K_W05/ ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców/ H1A_W03, H1A_W04;
-K_W07/ ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej/ H1A_W10;
-K_W08/ ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej/ H1A_W01, H1A_W02;
-K_W09/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa/ H1A_W03;
-K_W10/ ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi/ H1A_W01, H1A_W02, H1A_W05;
-K_W11/ ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej/ H1A_W03, H1A_W04, H1A_W06.
UMIEJĘTNOŚCI
-K_U02/ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów/ H1A_U01;
-K_U03/ potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej w typowych sytuacjach profesjonalnych/ H1A_U04;
-K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03;
-K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03;
-K_U09/ potrafi umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym/ H1A_U05;
-K_U10/ umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod/ H1A_U02, H1A_U05;
-K_U12/ posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł/ H1A_U08, H1A_U09;
-K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06;
-K_U14/ umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów/ H1A_U02;
-K_U15/ potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się w celu zdobywania informacji Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną/ H1A_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;
-K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03;
-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;
-K_K04/ docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H1A_K05;
-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone według metody podającej, polegającej na przekazaniu podstawowych wiadomości z zakresu historii oraz transmisji tekstów starożytnych oraz odnośnych warunków kulturowych; zapoznanie z podstawowymi zasadami krytyki tekstu.
Zajęcia prowadzone metodą aktywizującą, polegającą na: zapoznaniu się z zasobami Lektorium Instytutu Filologii Klasycznej KUL, sprawnym poruszaniu się po zasobach bibliotecznych oraz katalogu, sporządzaniu prac pisemnych, zapoznaniu się z kwestią plagiataryzmu, zapoznaniu się z metodologią i higieną pracy umysłowej, zapoznaniu się z cyfrowym warsztatem filologa klasycznego.
Treści programowe przedmiotu
Wykład materiału obejmuje historię filologii klasycznej od epoki hellenistycznej oraz wybranych prac autorów epok wcześniejszych, aż do naszych czasów, ze wskazaniem osiągnięć współczesnej polskiej filologii klasycznej oraz prezentacją poszczególnych sylwetek naukowych. Alternatywnie, studenci otrzymują zlecane referaty na zadany temat z zakresu historii dyscypliny, po uprzednim skonsultowaniu bibliografii z prowadzącym zajęcia. Zajęcia praktyczne obejmują zaznajomienie się z narzędziami pracy filologa klasycznego, tj. zasobami biblioteki instytutowej, specjalistycznymi podręcznikami, komputerowymi bazami danych, etc. Studenci uczą się poprawnie pod względem merytorycznym oraz formalnym konstruować prace z zakresu dyscypliny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 5:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W05/Student ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
K_W07/ Student ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej;
K_W08/ Student ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej;
K_W09/ Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa;
K_W10/ Student ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U09/ Student potrafi umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowyml;
K_U10/ Student umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod;
K_U12/ Student posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;
K_U13/ Student posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;
K_U14/ Student umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów;
K_U15/ Student potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się w celu zdobywania informacji Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną;
-efekty w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01/ Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;
K_K02/ Student wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych;
K_K03/ Student ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego;
K_K04/ Student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku;
K_K05/ Student ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach;

Na ocenę 4:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W05/ Student ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
K_W08/ Student ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej;
K_W11/ Student ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U02/ Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

Na ocenę 3:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W09/ Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa;
K_W10/ Student ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi;

Na ocenę 2: Student nie posiada wiedzy i umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Hammer S., Historia filologii klasycznej w Polsce, Kraków 1948.
Małunowiczówna L., Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej, Lublin 1960.
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I, Warszawa 1979; t. II, Warszawa 1986; t. III: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.
L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie I uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, przeł. Paweł Majewski, Warszawa: WUW 2008.
Ch. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przełożyła Anna Sawisz, Warszawa: WUW 2008.
P. Majewski, Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa: WUW 2013.

Literatura uzupełniająca:
Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), księga zbiorowa pod red. J. Łanowskiego i A. Szastyńskiej-Siemion, Warszawa-Wrocław 1999; część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej, s. 9-121.
Mendykowa A., Podstawy bibliografii, Warszawa 1981.
Plezia M., Wkład polskiej filologii klasycznej w naukę światową, „Nauka Polska”, 18 (1970), nr 4, s. 53-62; przedruk [w:] Wkład Polaków do kultury świata, Lublin 1976, s. 317-330.
Plezia M., Z dziejów filologii klasycznej w Polsce, Warszawa 1993.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę