Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Amelia Szuba-Wenek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem ćwiczeń jest:
C1 rozwijanie i doskonalenie sprawności mówienia w języku niemieckim;
C2 przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji;
C3 aktywny udział w dyskusji;
C4 zwracanie uwagi nie tylko na treści wypowiedzi ale również na ich poprawność gramatyczną, leksykalną, stylistyczną i fonetyczną.
Wymagania wstępne
W1-kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych w j. niemieckim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka- K_W08
2. student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka - K_W11
3. student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)- K_W15
4. student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów - K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
1. student wykazuje odpowiednia do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczna i praktyczną znajomość języka niemieckiego - K_U01
2. student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim - K_U03
3. student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski - K_U14
4. student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić prezentację w języku niemieckim z zastosowaniem technik audiowizualnych - K_U19
5. student posiada umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych - K_U20
6. student umie posługiwać się podstawowymi i fachowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi - K_U23
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju - K_K01
2. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju - K_K02
3. student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego - K_K03
4. student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role - K_K04
5. student potrafi zaplanować i zrealizować zlecone zadania wg priorytetów - K_K06
Metody dydaktyczne
Dyskusja, referat, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Der persönliche Bereich
Gefühle und Emotionen
Karriere und/oder Familie
Familie im Wandel

2. Arbeit und Beruf
Arbeiten im Ausland
Stellensuche

3. Das Kulturleben
Musik
Film
Theater

4. Medien
Internet
Werbung

5. Krieg und Frieden
Konflikte in der Welt

6. Politik – Staat- Gesellschaft
Multikulturelle Gesellschaft
Englisch als Weltsprache

7. Recht
Kriminalität
Todesstrafe

8. Umwelt – Natur
Klima und Wetter
Umweltschutz/Umweltverschmutzung

9. Wissenschaft und Technik
Erfindungen
Computer und Internet
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt Wiedza
Ocena niedostateczna: Student nie rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego. Nie przyswaja słownictwa.
Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych.
Ocena dostateczna: Student słabo rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego, słabo przyswaja słownictwo.
Ocena dobra: Student dobrze rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego i dobrze przyswaja słownictwo.
Ocena bardzo dobra: Student całkowicie rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego. Przejawia całkowite opanowanie słownictwa.

Efekt Umiejętności
Ocena niedostateczna: Student nie potrafi wyszukać informacji w omawianych tekstach. Nie potrafi wyrazić własnej opinii na temat omawianych treści.
Ocena dostateczna: Student częściowo wyszukuje informacje w omawianych tekstach. Słabo potrafi wyrazić własna opinię na temat omawianych treści.
Ocena dobra: Student dobrze wyszukuje informacje w omawianych tekstach. Wyraża własną opinię na temat omawianych treści.
Ocena bardzo dobra: Student niemal bezbłędnie potrafi wyszukać informacje w omawianych tekstach. Bez problemu wyraża własną opinię na temat omawianych treści.
Efekt Kompetencje społeczne
Ocena niedostateczna: Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Ocena dostateczna: Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania.
Ocena dobra: Student umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy.
Ocena bardzo dobra: Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Backhaus, A., Sander, I., Skrodzki J.: Mittelpunkt. Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Klett 2008
Daniels, A., Estermann Ch., Köhl-Kuhn, R. i in.: Mittelpunkt B2. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Klett 2011
Daniels, A., Estermann Ch., Köhl-Kuhn, R. i in.: Mittelpunkt C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Klett 2011
Rostek, E. M.: Argumentieren ohne Probleme. Pro & Contra Themen. Wagros 2007
Adamek, B., Sauer – Kołodziejczyk, M.: Deine Meinung ist gefragt. Sztuka argumentacji w języku niemieckim. Egis 2008
Glotz – Kastanis, J., Tippmann, D.: Sprechen - Schreiben – Mitreden. Ein Übungsbuch zum Training von Vortrag und Aufsatz in der Oberstufe. Karabatos Verlag 2008
Strank, W.: Da fehlen mir die Worte. Systematischer Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner im DaF. Schubert Verlag 2010
Brill, L.M., Techmer, M.: Großes Übungsbuch Wortschatz A1-C1. Hueber 2011
Wozniakowski, G.: Uniwersalny słownik tematyczny j. niemieckiego. Kanion 2005
Wozniakowski, G.: Uniwersalny słownik tematyczny j. niemieckiego. Ćwiczenia.
Kanion 2005
Gebaude, F., Mengard, F., Nowag, S.: Niemiecki współczesny słownik tematyczny. Rea 2006

Inne pomoce dydaktyczne:
– aktualne materiały z prasy, internetu, materiały audiowizualne
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę