Seminarium językoznawcze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Muriel Waterlot
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zaznajomienie z metodą badań językoznawczych języka niderlandzkiego.
C2 Poznanie i przyswojenie technik redakcyjnych, zasad redagowania tekstu w języku niderlandzkim oraz praktyczne posługiwanie się programami informatycznymi i edytorami tekstów.
C3 Poznanie i stosowanie w praktyce technik pozyskiwania danych empirycznych na potrzeby prowadzonych badań naukowych; konstytuowanie korpusu badawczego (słowniki tematyczne dwujęzyczne, korpusy tekstów równoległe i porównywalne z literatury oraz z różnych dziedzin życia zawodowego i naukowego).
C4 Wypracowanie umiejętności wnikliwej analizy tekstu naukowego i rozumienia rzeczywistości, a także krytycznej postawy wobec terminów i definicji w pracach naukowych.
C5 Przygotowanie do samodzielnego opracowywania korpusu badawczego oraz do napisania pracy licencjackej i jej obrony.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B1/B2.
2. Znajomość gramatyki języka niderlandzkiego.
3. Umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku niderlandzkim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii niderlandzkiej.
W02 Student zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkim.
W03 Student zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim.
W06 Student ma rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych (jest świadom/a dyskusji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego; rozumie, że istnieje wiele szkół w takich dziedzinach jak np. literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo; zna niektóre kryteria oceny ich wartości).
W12 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków.
W15 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
U02 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego.
U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim.
U05 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia niderlandzka.
U06 Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia niderlandzka.
U10 Student wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi.
U13 Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski.
U19 Student potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca licencjacka w języku niderlandzkim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi.

KOMPETENCJE
K06 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań.
K08 Student rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym.
K09 Student ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego i wytworów intelektualnych w tym języku w kulturze europejskiej i światowej.
Metody dydaktyczne
1 Zajęcia kontaktowe, objaśnienia.
2 Prezentowanie studentom wybranych artykułów, tekstów naukowych i prezentacji w celu uzyskania ich własnej opinii.
3 Prace pisemne i prezentacje przygotowane przez studentów.
4 Dyskusje w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Podczas semestru zimowego skoncentrujemy się głównie na zasadach (formalnych i stylistycznych) związanych z pisaniem pracy licencjackiej.W tym czasie studenci mają określić temat swoich badań, napisać i przedstawić streszczeniei spis treści swojej pracy oraz przygotować jej pierwszą część teoretyczną.
W czasie naszych spotkań które opierają się na systematycznej współpracy, skupię uwagę na problemach związanych z procesem pisania i metodologii badawczej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
Na ocenę 2 Student nie posiada wiedzy na temat typów badań, sposobów ich prowadzenia i opracowywania w formie tekstowej i graficznej.
Na ocenę 3 Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat metodologii badań języko¬znawczych oraz podstawową terminologię.
Na ocenę 4 Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną ze sposobami prowadzenia i opisu badań w językoznawstwie i translatoryce. Zna terminologię właściwą dziedzinie.
Na ocenę 5 Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną ze sposobami prowadzenia i opisu badań w lingwistyce i translatoryce. Zna terminologię właściwą dziedzinie. Zna narzędzia informatyczne i bazy danych wykorzystywane w badaniach lingwistycznych i translatorskich.

UMIEJĘTNOŚCI
Na ocenę 2 Student nie potrafi sformułować problemu i celu badań.
Na ocenę 3 Student potrafi sformułować problem i cel badań, opracować główne kryteria doboru podstawowych źródeł.
Na ocenę 4 Student poprawnie konstruuje wywód naukowy na podstawie własnego korpusu badawczego, formułując poprawne wnioski. Potrafi również dyskutować nt. podjętego projektu badawczego.
Mark 5 Student samodzielnie określa własne potrzeby informacyjne, zdobywa niezbędne informacje nie ograniczając się do jednego nośnika ani typu dokumentu, dokonuje ich wnikliwej analizy i oceny pod kątem postawionych celów badawczych, samodzielnie określa ich stopień użyteczności i decyduje o sposobie ich wykorzystania na potrzeby redagowanej pracy.

KOMPETENCJE
Na ocenę 2 Student nie potrafi znaleźć źródeł informacji dotyczących podjętego tematu badawczego.
Na ocenę 3 Student potrafi jedynie odtworzyć źródła informacji na podstawie bibliografii dostarczonej mu przez prowadzącego zajęcia.
Na ocenę 4 Student samodzielnie identyfikuje potrzebne mu źródła informacji, dokonuje ich analizy i selekcji wg sugestii prowadzącego zajęcia.
Na ocenę 5 Student samodzielnie określa własne potrzeby informacyjne, zdobywa niezbędne informacje nie ograniczając się do jednego nośnika ani typu dokumentu, dokonuje ich wnikliwej analizy i oceny pod kątem postawionych celów badawczych, samodzielnie określa ich stopień użyteczności i decyduje o sposobie ich wykorzystania na potrzeby redagowanej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Materiały opracowane przez naszych pracowników naukowych:
H. van den Berg en W. Engelbrecht. Stijlgids BA- en MA-scriptie
M. Waterlot. Schrijfwijzer - BA-seminarie taalkunde

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
De Wachter L. & Van Soon C. Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco. 2008.
Eco, Umberto: Hoe schrijf ik een scriptie? Amsterdam: Bert Bakker 2010.
Lohman, A. Schrijfcodes. Verbeteradviezen bij schrijffouten. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff
Renkema, J. Schrijfwijzer. Amsterdam: Boom uitgevers
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem