Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Mariusz Koper
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu przeszłości języka polskiego.
Wykształcenie umiejętności czytania tekstów staropolskich i analizowania ich cech językowych.
Wymagania wstępne
Zajęcia obowiązkowe dla studentów 3 roku filologii polskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 zna główne gałęzie nauki o języku; podstawową terminologię językoznawczą (metajęzyk gramatyczny) oraz metodologie wykorzystywane w badaniach nad językiem
K_W12 zna pochodzenie języka polskiego, ma podstawową wiedzę na temat wspólnoty komunikatywnej Słowian, zna ogólne dzieje języka polskiego na przestrzeni X-XXI w.
K_W13 zna teorie ewolucji systemu językowego i środków komunikowania; ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji systemu gramatycznego polszczyzny, tendencji i praw językowych, rządzących zmianami języka
UMIEJĘTNOŚCI
K_U08 potrafi wyjaśnić współczesne zjawiska fonetyczne procesami historycznymi
K_U09 potrafi przeczytać tekst dawny, rozpoznać w nim określone zjawiska językowe i samodzielnie je zanalizować
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 rozumie i współtworzy kulturę (m.in. literaturę jako jeden z dyskursów kulturowych); harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji lingwistycznej i kulturowej
K_K04 wyrobił w sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, praca w grupie, praca indywidualna. Metody problemowe.
Treści programowe przedmiotu
1. Historyczna fonetyka i fonologia języka polskiego.
2. Historyczna fleksja języka polskiego - rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik.
3. Historyczna składnia języka polskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny: aktywność na ćwiczeniach, pozytywnie zaliczone wszystkie kolokwia.
Ocena dostateczna: student umie przeczytać tekst staropolski, rozpoznać typ grafii; wymienia i charakteryzuje procesy fonetyczne; pod kierunkiem nauczyciela rekonstruuje formy staropolskie i prasłowiańskie; rozpoznaje i poprawnie charakteryzuje dostrzeżone w tekście cechy fleksyjne i składniowe.
Ocena dobra: student umie przeczytać tekst staropolski i datować go; wymienia i charakteryzuje procesy fonetyczne; rekonstruuje formy staropolskie i prasłowiańskie; rozpoznaje i poprawnie charakteryzuje dostrzeżone w tekście cechy fleksyjne i składniowe.
Ocena bardzo dobra: student umie płynnie przeczytać tekst staropolski, rozpoznać go i datować; wymienia i wyczerpująco charakteryzuje procesy fonetyczne; samodzielnie rekonstruuje formy staropolskie i prasłowiańskie; rozpoznaje i wyczerpująco charakteryzuje wszystkie dostrzeżone w tekście cechy fleksyjne i składniowe.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego [dowolne wydanie]
Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego [dowolne wydanie]
S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, [dowolne wydanie]
Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa 1966.

Wybory tekstów staropolskich:
S. Borawski, A. Furdal, Wybór tekstów do historii języka polskiego.
S. Vrtel-Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich: czasy najdawniejsze do roku 1543.
Wybór tekstów z dziejów języka polskiego, t. 1, 2, red. M. Cybulski, Łódź 2015.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę