Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Głąb
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - student zna najważniejsze nurty i prądy w literaturze współczesnej,
C2 - student potrafi zdefiniować najważniejsze pojęcia dotyczące literatury minionego stulecia,
C3 - student potrafi umieścić współczesne dzieła literackie w kontekście społecznym, historycznym i filozoficznym.
Wymagania wstępne
Student zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska okresu. Potrafi nimi operować w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich. Zna periodyzację literatury XX wieku. Zna konteksty historyczne, filozoficzne i kulturowe literatury tego okresu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W17 - student zna wewnętrzną i wewnętrzna periodyzację okresu, potrafi zdefiniować najważniejsze nurty, rozumie znaczenie dzieł najważniejszych twórców tego okresu (i potrafi je scharakteryzować).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 - student potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich,
K_U12 - potrafi wskazać odpowiedniki zjawisk literatury powszechnej w literaturze polskiej,
K_U13 - potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość,
K_U14 - ma umiejętności analityczno-interpretacyjne, tj. (na podstawie tekstów teoretycznych) potrafi dokonać analiz tekstów literackich (lirycznych, prozatorskich i dramatycznych) wskazanego okresu, potrafi stosować wiedzę z zakresu poetyki w analizie literackiej; potrafi przywołać właściwe konteksty i wykorzystywać je w interpretacji utworów, potrafi wskazać wzajemne związki między dziełami literatury współczesnej, dostrzec ich wartość, scharakteryzować w świetle współczesnych technik literackich.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - student ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania argumentowania,
K_K03 - rozumie literaturę jako jeden z dyskursów kulturowych; harmonijne łączy i praktycznie wykorzystuje wiadomości z edukacji literaturoznawczej i kulturowej.
K_K04 - wyrobił w sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo.
Metody dydaktyczne
Metoda majeutyczna, dyskusja, metoda poszukująca
Treści programowe przedmiotu
1.     Ośrodki życia literackiego w kraju i zagranicą od 1945 roku do czasów współczesnych.
4.     Wybitne osobowości w zakresie twórczości poetyckiej we wskazanym czasie.
5.     Główne nurty w prozie, najważniejsi twórcy.
6.     Najwybitniejsi dramaturdzy.
7. Najważniejsze zjawiska w dziedzinie eseju, dziennika, reportażu.
8.     Krytyka literacka.
9.     Ważniejsze czasopisma.
10.   Czas rozrachunków powojennych, literatura obozowa i łagrowa.
11.   Upolitycznienie życia kulturalnego, ideologizacja literatury, program marksistowskiej krytyki i nauki o literaturze, Środowisko \"Kuźnicy\".
12.   Katolicki model krytyki literackiej oraz literatury - dyskusja z marksistami. środowisko \"Tygodnika Powszechnego\" oraz \"Znaku\".
13.   Socrealizm - czas trwania, program, realizacja, przykłady odrzucenia.
14.   Debiuty, spóźnione debiuty i powtórne „debiuty” - literatura i życie literackie po 1956 roku.
15.   Nowa Fala.
16.   Zjawisko „drugiego obiegu” literatury.
17.   „Pokolenie bruLionu”.
18.   Wybitni twórcy emigracyjni.
19.   Przemiany genologiczne w literaturze - od zakończenia wojny do lat ostatnich.
20.   Nurt religijny w literaturze.
21.   Kresy i motyw pogranicza kultur w literaturze.
22.   Kultura i zagłada Żydów w literaturze.
23.   Literatura popularna (kryminał, romans popularny, science fiction, fantasy, komiks, piosenka itp.).
24.   Literatura wobec technicyzacji i audiowizualizacji kultury.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: student jest bierny na zajęciach, nie zna podstawowych faktów, nie potrafi samodzielnie skonstruować prostych hipotez.
Ocena dostateczna: student zna elementarne fakty, odtwórczo formułuje opinie, próbuje włączyć się w dyskusję.
Ocena dobra: student ma obszerną wiedzę o literaturze współczesnej, swobodnie uczestniczy w dyskusji, potrafi samodzielnie konstruować hipotezy interpretacyjne.
Ocena bardzo dobra: student doskonale orientuje się w literaturze współczesnej, twórczo i krytycznie odnosi się do dotychczasowych ustaleń, dostrzega głębokie związki między konkretnymi dziełami literackimi a tradycją literacką.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa oraz uzupełniająca zamieszczona jest na stronach Katedry Literatury Współczesnej.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę