Teoria i filozofia literatury (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Metodologia badań literaturoznawczych.
2.Metodyka pisania dysertacji doktorskiej
3.Studia nad zagadnieniami związanymi z tematem prac doktorskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Problemy teorii literatury. Seria 1-4. Wrocław 1987-1998.
- Teoria badań literackich w Polsce. Tom 1-2, Kraków 1960.
- Teoria badań literackich za granicą. Tom 1-5, Kraków 1965-1980.
- Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 1-4, Kraków 1970-1996.
- H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1997.
- M. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Wrocław 1979.
- Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 2005.
- A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006
- Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1988.
Wartościowanie w badaniach literackich, pod red. S. Sawickieego i W. Panasa, lublin 1986
Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, pod red. S./ Sawickiego i A. Tyszczyka Lublin 1992.
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem