Stylistyka praktyczna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wprowadzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu stylistyki języka polskiego na poziomie analitycznym (opis funkcji, jakie pełnią środki stylistyczne w różnego typu wypowiedziach) i syntetycznym (charakterystyka zasadniczych odmian stylowych języka). Wyrobienie sprawności stylistyczno-językowej oraz umiejętności analitycznych zapewniających właściwe utworzenie i odbiór tekstu (literackiego, użytkowego; w odmianie pisanej i mówionej). Utrwalanie poczucia normatywności języka
Wymagania wstępne
Zaliczenie przedmiotów programowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa dla studentów I i II roku studiów licencjackich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
– zna zasady efektywnego zastosowania środków językowych i stylistycznych
– zna zasady tworzenia i redagowania tekstów użytkowych i literackich
– zna różne formy prowadzenia narracji, kreowania postaci oraz budowy świata przedstawionego

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
– potrafi sprawnie i poprawnie tworzyć różnorodne teksty użytkowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Student:
– stosuje w praktyce zdobytą wiedzę
– dąży do doskonalenia warsztatu pisarskiego, ćwiczy kreatywność
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, metody warsztatowe.
Treści programowe przedmiotu
Omawiane na zajęciach zagadnienia obejmują tradycyjne oraz nowsze kwestie stylistyczne. Przedstawiają zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, a szczególnie jej różnorodność stylistyczną. Podczas analizy wybranych tekstów dokonuje się przeglądu środków stylistycznych z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa, składni i leksyki, określa się ich strukturę i funkcje. Systematyzuje się wiedzę z zakresu głównych odmian stylowych języka (wraz z podstawami opisu każdej z nich). Materiał badawczy stanowią teksty użytkowe i - w mniejszym stopniu - artystyczne. W ramach stylistyki pragmatyczno-użytkowej proponuje się m.in. omówienie kwestii kompozycji wypowiedzi językowej, analizę stylistyczną wybranych gatunków (np.: dziennikarskich, naukowych, urzędowych) oraz ćwiczenia z zakresu poprawności leksykalno-stylistycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność podczas zajęć, zaliczenie kolokwium całościowego oraz dwóch prac pisemnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

a) Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole1995.
b) T. Dobrzyńska, Tekst – w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996; S. Gajda, O pojęciu idiostylu, w: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988; Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001; E. Sękowska, Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), w: Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999; T. Skubalanka, Podstawy analizy stylistycznej, Lublin 2001; Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001; Stylistyka praktyczna nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczak, Warszawa 2003; D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008; U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.


Literatura uzupełniająca:

Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010; T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984; T. Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000; A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002; M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004; E. Sękowska, Konteksty stylistyki. Od orędzia do mowy noblowskiej, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę