Etyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wojciech Lewandowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie studentów z podstawową problematyką ogólno-etyczną oraz wybranymi zagadnieniami etyki szczegółowej (bioetyki, etyki seksualnej i etyki społecznej).
C2- pomoc w nabyciu umiejętności analizowania, oceniania i rozwiązywania, poprzez poznanie rodzajów argumentacji na rzecz danego postępowania, szczegółowych problemów z wymienionych wyżej dziedzin
Wymagania wstępne
W1- zdolność rozumienia i przyswojenia treści wykładów
W2- zdolność logicznego myślenia potrzebna do analizy problemów etycznych
W3- elementarne zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna i rozumie podstawowe pojęcia w etyce (czyn, dobro moralne dobro pozamoralne, prawo naturalne, sumienie, cnoty i wady) - K_W03
2. student ma orientację w różnego typu argumentacji na rzecz danego postępowania - K_W12
UMIEJĘTNOŚCI
1. student posiada umiejętność podjęcia moralnego dyskursu, jest zdolny do zajęcia uzasadnionego stanowiska w stosunku do aktualnie dyskutowanych problemów moralnych - K_U04, K_U05
2. student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w uzasadnianiu własnych poglądów etycznych - K_U06
KOMPETENCJE
1. student jest otwarty na dyskusję z osobami reprezentującymi odmienne przekonania moralne - K_K05
2. student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład, z elementami dialogu ze studentami
Treści programowe przedmiotu
Wykłady z etyki obejmują całość zagadnień wchodzących w skład etyki ogólnej oraz wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej. Etyka ogólna obejmuje następujące tematy, stanowiące jej corpus: wstępne określenie dobra moralnego, charakterystyka samej etyki (elementy metaetyki), zagadnienie kryterium oceny moralnej (norma moralności), charakterystyka czynu i jego moralnie ważnych aspektów (tzw. wyznaczniki moralności czynu), problematyka prawa naturalnego i sumienia (sumienie jako samoświadomość moralna i sumienie jako sąd), teoria cnót i wad moralnych oraz problem ostatecznych podstaw moralności (metafizyka moralności i relacja między etyką a religią).
Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej dotyczą problematyki: bioetyki (początek życia, sztuczna prokreacja i eutanazja), etyki seksualnej ( etyka małżeńska i przedmałżeńska oraz antykoncepcja) i etyki społecznej {różne koncepcje dobra wspólnego (socjalizm, liberalizm i personalizm społeczny) oraz moralne podstawy demokracji i wolnego rynku).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna i nie rozumie sensu podstawowych pojęć etycznych
(U) - student nie potrafi sformułować tezy ani jej uzasadnić
(K) - studenta nie stać na sformułowanie własnego i uzasadnionego poglądu
moralnego

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada elementarną, ale nie pogłębioną znajomość
podstawowych pojęć i kwestii etycznych
(U) - student słabo formułuje odpowiedzi na zadane pytania
(K) - student słabo jest przygotowany do konfrontacji swoich poglądów z
poglądami innych

Ocena dobra
(W) - student ma uporządkowaną i rozumiejącą wiedzę z etyki
(U) - student poprawnie formułuje odpowiedzi, potrafi je rozwinąć
(K) - student jest zdolny do dialogu z reprezentantami odmiennych poglądów

Ocena bardzo dobra
(W) - student bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia i stanowiska w etyce, ma potrzebę pogłębienia swojej wiedzy
(U) - student swobodnie i logicznie formułuje swoje odpowiedzi, okazuje
gotowość ich rozwijania
(K) - student jest rzetelnie przygotowany do dialogu z inaczej myślącymi na ważne etyczno-społeczne tematy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa (dowolne wydanie)
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.
Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 1996.
Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
Etyka w polityce, pod. red. J. Gałkowskiego i G. Schreibera,
Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
Wojtyła K., Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin1994.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t.1,RW KUL, Lublin 1986.
Styczeń T., Problem etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej
teorii moralności. Studium metaetyczne, Lublin 1972.
Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995.
Chudy W., Filozofia kłamstwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
2003.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin