Metryka starożytna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agata Łuka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zaznajomienie się z przedstawianymi podczas zajęć – teoretyczne i w oparciu o teksty źródłowe – miarami greckimi i łacińskimi oraz wpływem metrum na efekt poetycki utworu. Ćwiczenia w czytaniu utworów autorów starożytnych.
Pamięciowe opanowanie fragmentów greckich i łacińskich utworów poetyckich, ułatwiające rozwijanie umiejętności rozpoznawania poszczególnych miar w konkretnych utworach greckich i łacińskich.
Umiejętność metrycznego czytania.
Wymagania wstępne
Przynajmniej podstawowa znajomość języka greckiego i łacińskiego, znajomość zasad prozodii w językach greckim i łacińskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość terminologii z zakresu metryki starożytnej. Znajomość miar greckich i łacińskich. Pamięciowa znajomość wskazanych fragmentów greckich i łacińskich utworów poetyckich.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność rozpoznawania poszczególnych miar w konkretnych utworach greckich i łacińskich. Umiejętność poprawnego metrycznego czytania. Umiejętność recytowania z pomięci fragmentów utworów poetyckich greckich i łacińskich.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju. Wykazywanie aktywności w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych. Świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego. Umiejętność dostrzeżenia i docenienia tradycji i dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie. Świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach.
Metody dydaktyczne
Wykład dotyczący zagadnień teoretycznych.
Ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu miar i w czytaniu metrycznym z wykorzystaniem oryginalnych tekstów poetyckich łacińskich i greckich.
Ćwiczenia mnemotechniczne i utrwalające z wykorzystaniem tekstów w języku polskim i językach obcych, ułatwiających przyswajanie miar łacińskich i greckich (np. Bema pamięci żałobny rapsod C. Norwida heksametrem, Ad Lidiam Horacego w węgierskim przekładzie Miklósa Radnótiego strofą asklepiadejsko-glikonejską III, fragmenty książki PKS, czyli przegląd książek szkolnych G. Wasowskiego pomocne w zapamiętaniu joników wzrastających.)
Treści programowe przedmiotu
K1. Informacja o sposobie realizacji materiału, sposobach kontroli jego opanowania, kryteriach oceny semestralnej i końcowej.
Wiadomości wstępne dotyczące tematyki zajęć.
Zagadnienia teoretyczne, terminologia metryczna, stopy i metra.
K2. Heksametr. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa inwokacji \"Odysei\" Homera.
K3. Dystych elegijny. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa dystychu \"Odi et amo\" Katullusa.
K4. Trymetr jambiczny. Cholijamb. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Przypomnienie gnomów greckich (trymetr jambiczny). Nauka pamięciowa pojedynczych wersów z Katullusa.
K5. Trocheje. Anapesty. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów z Filokteta Sofoklesa oraz Medei Eurypidesa.
K6. Glikonej. Ferekratej. Wiersz priapejski. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa pojedynczych fragmentów Katullusa.
K7. Wiersz asklepiadejski mniejszy. Wiersz asklepiadejski większy. Strofy asklepiadejsko-glikonejskie: I, II i III. Dekametr joński. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów z Horacego.
K8. Jedenastozgłoskowce: falecejski, saficki, alcejski. Strofy: saficka mniejsza oraz alcejska. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów z Katullusa, Safony i Alkajosa.
K9. Strofa saficka większa. Anakteontyk. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów z Safony i Anakreonta.
K10. Strofy: alkmańska oraz hipponaktejska. Senar jambiczny, dystych epodyczny, dystych pytyjsko-jambiczny I i II. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów z Horacego.
K11. Strofy archilochijskie: I, II, III i IV. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów z Archilocha i Horacego.
K12. Kretyki. Bakcheje. Antybakcheje. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach. Nauka pamięciowa fragmentów komedyj Plauta i Terencjusza.
K13. Wiersz saturnijski. Galijamb. Sotadej. Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania.
K14. Drobniaki. Asynarteta (wiersze złożone). Teoria oraz ćwiczenie metrycznego czytania na wybranych fragmentach.
K15. Podsumowanie wiadomości, próbny test przedegzaminacyjny: ćwiczenia w rozpoznawaniu miar i metrycznym czytaniu fragmentów utworów losowanych przez studentów. Udzielenie zaliczeń.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Czynny udział w zajęciach, angażowanie się w ćwiczenia zadane przez prowadzącego.
Wykazywanie się własną inwencją w celu zapamiętania nabywanej wiedzy i ugruntowania jej.
Przygotowywanie przez studenta na bięząco cotygodniowych prac domowych (analiza metryczna utworów wybranych przez prowadzącego).
Frekwencja (ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).
Zaliczanie na bieżąco testów kontrolnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Oryginalne utwory wybranych autorów greckich i łacińskich.
Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959.
Literatura uzupełniająca:
Halporn J., Oswald M., The Metres of Greek and Latin Poetry, London 1963.
Łuka A., Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę, Lublin 2013.
Szelest M., Metryka łacińska, Warszawa 1978.
West M. L., Wprowadzenie do metryki greckiej, Kraków 2003.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin