Logika (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Prezentacja elementarnych wiadomości z logiki
C2 Uwrażliwienie na potrzebę rozwijania kultury logicznej.
Wymagania wstępne
Kultura logiczna uzyskana w dotychczasowej edukacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W73 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych.
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
K_U37 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu.
K_U48 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu.
K_U105 potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny i elektroniczny (materiały elektroniczne).
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie. Logika jako nauka. Struktura (działy) logiki: logika pojęta szeroko - logika formalna i logika nieformalna: logika języka (semiotyka) oraz logika poznania (logika poznawczych czynności - metodologia) i logika poznawczych rezultatów (epistemologia).
2. Różne typy nauk o języku. Semiotyka jako formalna nauka o języku. Struktura (działy) semiotyki: syntaktyka, semantyka i pragmatyka. Definicja semiotyki (logiczna teoria znaków językowych). [Znak: definicja, funkcja, struktura, typy].
3. Język: jego definicja, typy, funkcje i struktura.
4. Struktura języka: wyrażenia językowe (zdania, nazwy i funktory).
5. Wyrażenia językowe: zdania (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
6. Wyrażenia językowe: nazwa (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
7. Wyrażenia językowe: funktor (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
8. Językowe błędy: definicja i odmiany.
9. Metodologia (nauk) i jej główne działy (teoria analizowania i syntezowania, teoria pytania, teoria definiowania, teoria porządkowania jakieś dziedziny, teoria wnioskowania, teoria dyskutowania).
10. Teoria pytań (definicja pytania, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
11. Teoria definicji (definicja definicji, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
12. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny. Teoria porządkowania liniowego, podziału logicznego (klasyfikacji) i typologizacji. Definicja porządkowania liniowego i podziału logicznego, ich odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy.
13. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny: Teoria typologizacji (definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
14. Teoria wnioskowań, rozumowań, argumentacji, quasi-argumentacji (chwytów erystycznych). Definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy.
15. Teoria dyskusji (definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
2 Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu logiki.
3 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu logiki.
4 Student posiada obszerną wiedzę z zakresu logiki.
5 Student posiada doprecyzowaną, uporządkowaną i obszerną wiedzę z zakresu logiki.
UMIEJĘTNOŚCI
2 Student nie potrafi analizować i i nie rozumie elementarnych treści zajęć
3 Student w stopniu podstawowym analizuje i i rozumie elementarne treści zajęć. Przy użyciu pytań pomocniczych jest w stanie przedstawić treść zajęć.
4 Student potrafi samodzielnie zaprezentować treść zajęć.
5 Student jest sprawny w analizie i syntezie zdobytej wiedzy. Umie stawiać wartościowe pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
2 Student nie jest aktywny w procesie zdobywania wiedzy, nie umie sformułować wartościowego pytania, nie jest w stanie dyskutować opracowanej problematyki.
3 Student jest w małym stopniu aktywny w procesie zdobywania wiedzy, jest mało dociekliwy w formułowaniu pytań.
4 Student wykazuje się aktywnością przez zadawanie ciekawych pytań, włącza się w dyskusję.
5 Student jest bardzo aktywny, zadaje dużo ciekawych pytań, włącza się kompetentnie w dyskusję. Poszerza wiadomości na podstawie wskazanej literatury.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2004.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005.
Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001.
Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (wiele wydań).
Trzęsicki K. Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa (wiele wydań).
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin