Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 8/120
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest stworzenie podstaw dla dalszych studiów nad klasycznym greckim językiem i literaturą. Lektura i analiza filologiczna tekstów greckich, tłumaczenie tekstu greckiego na język polski i odwrotnie mają umożliwić studentom nabycie kompetencji językowych oraz translatorskich w zakresie podstawowej znajomości języka.
Wymagania wstępne
Znajomość gramatyki języka polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-K_W01/ ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju/ H1A_W03, H1A_W09;
-K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym/ H1A_W03, H1A_W09;
-K_W04/ Ma podstawową wiedzę językoznawczą/ H1A_W03.


UMIEJĘTNOŚCI

-K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03;
-K_U05/ potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie/ H1A_U05;
-K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03;
-K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02;
-K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;
-K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03;
-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;
-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne
Forma praktycznych ćwiczeń językowych:
a. tłumaczenie prostych tekstów z języka greckiego na język polski, z uwzględnieniem analizy morfologicznej i syntaktycznej; identyfikowanie w tekstach omawianych konstrukcji gramatycznych;
b. ćwiczenia gramatyczne – odmiana wybranych paradygmatów deklinacyjnych i koniugacyjnych;
c. tłumaczenie na język grecki prostych zdań polskich;
d. zadania samodzielne związane z utrwaleniem poznanego materiału.
Elementy wykładu konwersatoryjnego.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Intensywny kurs języka starogreckiego dla początkujących, uwzględniający teoretyczne wprowadzenie do gramatyki greckiej (fleksji i syntaksy).
Tematyka: Język grecki – wiadomości wstępne, podział na dialekty. Fleksja: deklinacja rzeczownika, przymiotnika i zaimka. Stopniowanie przymiotnika i przysłówka. Liczebniki. I koniugacja – omówienie czasów i trybów. Elementy syntaksy – podstawowe konstrukcje syntaktyczne (A.C.I., N.C.I.), funkcje syntaktyczne poszczególnych przypadków rzeczownika oraz funkcje participium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
a. ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja) (30%)
b. kolokwia cząstkowe z wprowadzanych zagadnień składniowych (co 5/10 jednostek lekcyjnych) (30%)
c. kolokwia cząstkowe z wprowadzanego słownictwa (co 10 jednostek lekcyjnych) (30%)
d. końcowe zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze – średnia ocen [a], [b] i [c]
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.
Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.

Uzupełniająca:
Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, OBTA/Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
Korusowie A. i K., Hellenike glotta. Podręcznik di nauki języka greckiego, PWN, Warszawa 1994.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę