Wstęp do historii architektury (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę architektury w uporządkowanym, historycznym rozwoju – od antyku po czasy współczesne, z uwzględnieniem strukturalnego kształtowania architektury, jej funkcji i estetyki.
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z zakresu dziejów architektury na poziomie maturalnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student zna i operuje podstawową terminologią dotyczącą architektury
K_W02 Student posiada podstawową wiedzę o usytuowaniu i znaczeniu architektury
K_W03 Student ma uporządkowaną znajomość głównych kierunków i przemian artystycznych w obrębie dziejów architektury
K_W04 Student ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki struktury, estetyki i funkcji architektury
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student ma odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną znajomość historii architektury
K_U02 Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną przy rozpoznawaniu dzieł architektonicznych z różnych epok
K_U03 Student potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji związanych z dziedzinami naukowymi w obrębie przedmiotu historii architektury
K_U04 Student wykorzystuje poznaną wiedzę teoretyczną do analizy formalnej dzieła architektonicznego
Metody dydaktyczne
Wykład z pokazem multimedialnym
Treści programowe przedmiotu
1. Periodyzacja architektury.
2.Traktaty i wzorniki architektoniczne.
3.Organizacja warsztatów budowlanych.
4. Projekty architektoniczne.
5. Materiały i techniki budowlane.
6. Rozwój dekoracji architektonicznej i ornamentu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny:
ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna podstawowych terminów z zakresu architektury
(U) Student nie potrafi zastosować podstawowych terminów dla opisu dzieła architektonicznego
ocena dostateczna:
(W) Student zna podstawowe terminy z zakresu architektury
(U1) Student potrafi zastosować podstawowe terminy dla opisu dzieła architektonicznego
(U2) Student zna wskazane lektury
ocena dobra:
(W) student zna i swobodnie posługuje się terminami architektonicznymi
(U1) student potrafi zastosować podstawowe terminy dla opisu i interpretacji dzieł architektonicznych
(U2) student zna wskazane lektury
ocena bardzo dobra:
(W) Student zna i swobodnie posługuje się podstawowymi terminami architektonicznymi
(U1) Student potrafi zastosować podstawowe terminy przy opisie i interpretacji dzieł
(U2) Student potrafi zinterpretować przemiany w obrębie stylów architektonicznych
(U3) Student zna wskazane lektury
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
1. Kuczyńska J., Wstęp do historii sztuki. Nauki pomocnicze. Historia architektury, Lublin 1988
2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. nowe, Warszawa 1996
3. Krajewski K., Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1974
4. Pevsner N., Fleming J.,Honour H., Encyklopedia architektury, przeł. A. Dulewicz, Warszawa 1992
5. Janneau J., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, przeł. J. Arnold, E. Kiełczewska, Warszawa 1978
6.Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, przekład zbiorowy, Warszawa 1996
7. Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956 (reprint 1999)
8. Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wrocław Warszawa- Kraków- Gdańsk 1980
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin