Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Łukasz Borowiec
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Student potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię oraz przedstawić i skomentować opinię innych
C2 udzielić informacji i porad oraz wyrazić uczucia
C3 zinterpretować (audio)wizualne materiały stymulacyjne, ale również ilustracje, tabele, cytaty itp.
Wymagania wstępne
Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B1+.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W10 Student ćwiczy wyrażanie i uzasadniania własnej opinii oraz przedstawianie i
komentowanie opinii innych, udzielanie informacji i porad, wyrażanie uczuć, interpretowanie
(audio)wizualnych materiałów stymulacyjnych.
EK P_W13 Student może porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną
rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka i utrwala zasady dotyczące wypowiedzi ustnej i jej
aspektów: formalnego i nieformalnego.
EK P_W14 Student dyskutuje różne topiki i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne,
religijne, społeczne, kultury itd.

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01/16 Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować
ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
EK P_U04 Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które ich interesują, i ich
bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania
kompromisowe.
EK P_U05/09 Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które ich interesują,
opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację.
EK P_U10/12 Student bierze czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie
znane.
EK P_U18 Student ćwiczy swoje umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej, rozwój
kompetencji komunikacyjnej i leksykalnej oraz płynności językowej umożliwiającej właściwe
reagowanie w różnych sytuacjach językowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student ciągle pracuje nad wymową i korektą błędów gramatyczno-leksykalnych.
EK P_K04 Student umie brać czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie
znane.
EK P_K06 Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować ich
punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
EK P_K07/09 Student dyskutuje topiki i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne, religijne,
społeczne, kultury itd.
Metody dydaktyczne
Praca w grupie, w parach, indywidualna, otwarta debata, zadania domowe
Treści programowe przedmiotu
SEMESTR I
1 wprowadzenie do I semestru; wymagania; poznanie studentów
2-14 zajęcia skoordynowane z podręcznikiem Speakout
15 podsumowanie pracy; oceny

W trakcie semestru przewidziane są 2 testy leksykalne obejmujące słownictwo przerobione podczas kursu oraz 2 tzw. \\\"mock exams\\\", czyli próbne egzaminy ustne. O szczegółowych terminach studenci są powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 5:
Efekt Wiedza
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.
Efekt Umiejętności
Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy.
Efekt Kompetencje społeczne
Student potrafi płynnie wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostosować się do zmieniających się warunków.

Na ocenę 4:
Efekt Wiedza
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
Efekt Umiejętności
Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
Efekt Kompetencje społeczne
Student bez większych trudności potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.

Na ocenę 3:
Efekt Wiedza
Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
Efekt Umiejętności
Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
Efekt Kompetencje społeczne
Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc w ograniczonym stopniu pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
• Speakout. Upper-Intermediate Students’ Book. F. Eales and S. Oakes. Pearson Longman. 2011.
• Materiały dodatkowe przygotowane przez nauczyciela.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę