Historia filozofii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 14
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie dziejów filozofii europejskiej jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i dziedzin kultury, C-2 Ukazanie społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii jako jednego z najistotniejszych fundamentów kultury, C - 3 kształtowanie dociekliwości intelektualnej i świadomości obowiązku poszukiwania prawdy oraz postawy szacunku wobec odmiennych postaw intelektualnych
Wymagania wstępne
W1 Wiedza, zwłaszcza humanistyczna w zakresie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna podstawowe epoki i nurty filozofii europejskiej oraz ich przedstawicieli, a także rozumie ich role w konstytuowaniu podstaw kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej (Un_W06, zna główne typy filozofii, podstawowe stanowiska filozoficzne wypracowane w poszczególnych nurtach i epokach (Un_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne problemy filozofii wraz ze sposobami ich rozwiązywania na przestrzeni dziejów (Un_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych wraz z ich odniesieniami światopoglądowymi, religijnymi (Un_K06) jest otwarty na dyskusje z osobami reprezentującymi odmienne przekonania filozoficzne (Un_K07) jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne
Wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy
Treści programowe przedmiotu
Wykład przedstawia poglądy wielkich twórców europejskiej filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Dotyczy historii metafizyki, antropologii, epistemologii, etyki i innych dziedzin filozofii w historycznym rozwoju. Pozwala tym samym na zrozumienie współczesnej myśli filozoficznej opartej na dorobku poprzedzających ja epok. Wykład łączy tok chronologiczny z problemowym, ukazując pojawianie się poszczególnych problemów filozoficznych i próby ich rozwiązywania w aspekcie treściowym i metodologicznym. Zwraca się tez uwagę na kulturowo - społeczny kontekst rozwoju problematyki filozoficznej, a szczególnie na inspiracje filozoficzna kultury nowożytnej, zwłaszcza chrześcijańskiej, jak i wyzwań jakimi są wobec niej prądy opozycyjne. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć oprócz poszerzenia erudycji studenta umożliwia kształtowanie sprawności formalnych takich jak dociekliwość intelektualna, umiejętność logicznego powiązania dynamiki rozwojowej filozofii oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń; pomaga w wypracowaniu całościowej wizji rzeczywistości i uczy szacunku wobec cudzych poglądów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena wypowiedzi studenta pod względem merytorycznym i formalnym
Ocena niedostateczna: student nie posiada podstawowej wiedzy na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, nie potrafi wskazać podstawowych problemów filozoficznych oraz sposobów ich rozwiązywania w ciągu dziejów, nie potrafi precyzyjnie się wysławiać pokazując brak zdolności do logicznego przedstawienia wiedzy
ocena dostateczna Student posiada ogólna wiedzę na temat natury i dziejów filozofii europejskiej, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w konstytuowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać podstawowe problemy filozoficzne jednakże bez podania ich rozwiązania, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedz; Ocena dobra: Student posiada uporządkowana wiedzę na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać główne problemy wraz ze sposobami ich rozwiązywania; precyzyjnie formułuje przekonania filozoficzne; Ocena bardzo dobra: Student ma uporządkowana i ugruntowana wiedzę na temat dziejów i natury filozofii europejskiej, jej nurtów i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadanego problemu oraz uzasadnić to rozwiązanie, precyzyjnie formułuje wypowiedz, jest otwarty na dyskusje z osobami o odmiennych przekonaniach filozoficznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (wiele wydań); F. Copelston, Historia filozofii, t. 1-9, Warszawa 1988-1996; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1- 5, Lublin 1993-99; I. Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, Lublin 1993; A. Sparty, Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, Poznań 1992; B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1963; Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; E. Gilson, T. Langan, A.A. Mauner, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979; Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998; Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t. 1-2, Warszawa 1983;
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-23sobotaCTW-217 07:30 - 09:10