Podstawy ergonomii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studenta z prawdą o człowieku jako rozumnym i wolnym podmiocie pracy-prawo osoby ludzkiej do pracy
C2 – rozumienie źródeł, istoty i celu pracy, jej ochrony, zabezpieczenia i rozwoju
C3 – kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy o humanizacji pracy, planowaniu oraz godnym człowieka kształtowaniu pracy i jej warunków
C4 – student suwerennie i etycznie prawidłowo sytuuje kwestię pracy w egzystencji ludzkiej współczesnego społeczeństwa, które powinno opierać się na wszechstronnej wiedzy o pracy, jej genezie, zasadach, sensie i wartości
Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa zdolność studenta do słuchania wykładu oraz do aktywnej percepcji intelektualnej i samodzielnej pracy naukowej na poziomie studiów uniwersyteckich I stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student zna podstawową prawdę metafizyczno-ontologiczną o człowieku jako racjonalnym podmiocie pracy z jego nietykalnym prawem do pracy K_W14
W_02 Student rozumie wielorakość problematyki pracy ludzkiej, naturę pracy, jej pierwszeństwo przed kapitałem, ale również i przedmiotowe znaczenie pracy, które stale wymaga wydoskonalenia ze względu na kondycję zdrowotną osoby ludzkiej jako pracującej K_W08
W_03 Student posiada gruntowną wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej, praw autorskich, głównych przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa osoby ludzkiej w procesach jej pracy, ochrony i higieny pracy oraz metody skutecznej profilaktyki przed chorobami zawodowymi i wypadkami K_W10
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi zastosować poznaną prawdę o genezie, istocie i celowości pracy w podejmowaniu różnych wyzwań zawodowych oraz permanentnie wydoskonala swoją wiedzę K_U09
U_02 Student opracowuje samodzielnie metody zgodne z podmiotowym i personalnym wymiarem pracy oraz z jej wartością przedmiotową, aby czyniła życie ludzkie godnym jej osobowego podmiotu, pamiętając o zasadzie, iż praca jest dla człoweka a nie człowiek dla pracy K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student poznaje i myśli suwerennie o kwestii pracy; rozumie potrzebę stałego namysłu nad pracą oraz konieczność dalszej, mówiąc słowami Jana Pawła II, „pracy nad pracą”, aby tworzyła człowieka na miarę jego niepowtarzalnej bytowości K_K03
K_02 Student inspiruje działania, które zmierzają do podnoszenia kultury pracy w narodzie i społeczeństwie oraz do głębszego rozeznawania we współczesnych pokoleniach wartości pracy, jej dobra, ale również i jej ograniczeń i niebezpieczeństw dla zdrowia i życia do czego przydatna jest interdyscyplinarna wiedza o pracy z obszaru psychologii, socjologii, medycyny czy informatyki, po którą dojrzały intelektualnie i moralnie student chętnie i świadomie sięga K_K06
Metody dydaktyczne
WIEDZA
W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Karta egzaminacyjna wraz z pytaniami
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności praktycznych wydruk
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Praca w grupach w różnych rolach (lidera, sprawozdawcy, uczestnika) Sprawozdanie protokół
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje następujące treści: metafizyczno-ontologiczna analiza człowieka jako rozumnego i wolnego oraz zdolnego do celowego działania podmiotu pracy; personalistyczne pojęcie pracy, prawo człowieka do pracy, pierwszeństwo pracy przed kapitałem, przedmiotowość pracy, ochrona pracy, bezpieczeństwo pracy, czym jest ryzyko pracy? Ważne aspekty psychologii, socjologii, higieny i medycyny pracy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
VII. Kryteria oceny, uwagi
Wykład konwencjonalny wraz z aktywnym zaangażowaniem studentów:

Na końcową ocenę z wykładu składają się:
- egzamin ustny 70%
- pisemna analiza tekstu 15%
- aktywna praca w grupach 15%

Kryteria oceniania na egzaminie ustnym wraz u uwzględnieniem indywidualnego wkładu studentów:
91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0
81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5
71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0
51 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5
31 - 50% punktów z egzaminu - ocena 3,0
poniżej 31% punktów z egzaminu – ocena 2.0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa Guz T., Koncepcja człowieka w ekonomii według Jana Pawła II [w:] T. Guz, M. Sławińska (Red.), Człowiek a ekonomia, Warszawa 2009, s. 7-18.
Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I: Encykliki, Kraków 2006.
Jastrzębowski W., Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej o prawach poczerpniętych z Nauki Przyrody, Ergonomia, t. 2, nr 1, 1979.
Maliszewski A., Batogowska A., Ergonomia dla każdego, Warszawa 1997.
Wróblewska Małgorzata, Ergonomia, 2006 www.eduskrypt.pl
uzupełniająca Guz T., Najwyższe zasady państwa i prawa, cz. 7: Praca (I), „Nasz Dziennik” nr 220 (6274) z 22-23 września 2018 r., s. M6-M7.
Guz T., Najwyższe zasady państwa i prawa, cz. 8: Praca (II), „Nasz Dziennik” nr 226 (6280) z 29-30 września 2018 r., s. M6-M7.
Guz T., Najwyższe zasady państwa i prawa, cz. 9: Praca (III), „Nasz Dziennik” nr 232 (6286) z 6-7 października 2018 r., s. M6-M7.
Heinecke Andreas M., Mensch-Computer-Interaktion. Basiswissen für Entwickler und Gestalter, Berlin 2011.
Peeters M.A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem