Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mykola Prodaniuk
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-12-06piątekWMP-410 10:50 - 14:10
2019-12-20piątekWMP-410 10:50 - 14:10
2020-01-10piątekWMP-410 10:50 - 14:10
2020-01-24piątekWMP-410 10:50 - 14:10