Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mykola Prodaniuk
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Pomóż studentam przygotować wysokiej jakości pracę licencjacką.
C2 - Dostarczenie studentom informacji o postępie prac
С3 - Planowanie etapow wykonanja prace za pomocą Microsoft Project.
С4 - Wybór zadania i zatwierdzenie tematu pracy Indywidualna praca z każdym uczniem.
С5 - Kontrola zadań zgodnie z harmonogramem.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego objętych programem studiów
W2 - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej
W3 - Umiejętność programowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy i zarządzania systemami informatycznymi
K_W05 Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń symbolicznych
K_W06 Ma ogólną wiedzę z zakresu algorytmiki, projektowania i programowania, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, baz danych, sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi posługiwać się wybranymi systemami operacyjnymi oraz pakietami oprogramowania użytkowego
K_U02 Potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać informacje pomocne w rozwiązaniu określonych problemów informatycznych z dokumentacji technicznej, plików pomocy oraz zasobów Internetu i dostępnej literatury
K_U03 Potrafi stosować na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń symbolicznych
K_U04 Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki
K_U05 Potrafi projektować strony www
K_U06 Potrafi stosować podstawowe pojęcia i metody z zakresu systemów liczbowych, kodowania, przetwarzania i ochrony danych
K_U07 Potrafi analizować algorytmy i programy zapisane w języku programowania imperatywnego pod kątem ich poprawności i złożoności obliczeniowej
K_U08 Rozumie zasady budowy algorytmów. Potrafi konstruować i zapisywać proste algorytmy rozwiązujące problemy z różnych dziedzin nauki
K_U09 Potrafi stosować podstawowe algorytmy rekurencyjne, sortowania i przeszukiwania oraz ich implementacje w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym
K_U10 Potrafi stosować struktury danych, zaimplementować je i wykonywać na nich operacje
K_U11 Potrafi stosować zasady tworzenia programów strukturalnych i obiektowych
K_U12 Potrafi napisać prostą aplikację w obiektowym języku programowania, w środowisku tekstowym i graficznym
K_U13 Potrafi projektować oprogramowanie z wykorzystaniem zasad inżynierii oprogramowania
K_U14 Potrafi opracować podstawową dokumentację w procesie realizacji projektu informatycznego
K_U15 Potrafi tworzyć proste usługi sieciowe oraz udostępniać je użytkownikom poprzez różne protokoły sieciowe
K_U16 Potrafi stosować podstawowe zagadnienia sztucznej inteligencji
K_U17 Potrafi opisać przestrzeń problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów, operatorów, stanu początkowego i docelowego
K_U18 Potrafi stosować mechanizmy wspomagania decyzji przy rozwiązywaniu problemów praktycznych
K_U19 Posiada umiejętność przeprowadzania testów funkcjonalnych
K_U20 Potrafi stosować w praktyce podstawowe metody numeryczne
K_U21 Potrafi stosować aparat logiki, techniki dowodzenia twierdzeń i rekurencję do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym
K_U22 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
K_U23 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu
K_U24 Potrafi zbudować i administrować prostą siecią komputerową
K_U25 Posiada umiejętność tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego i zrealizować podstawowe transformacje, zaimplementować proste procedury transformacji obrazów
K_U26 Potrafi formułować proste zapytania w języku SQL, przygotować schemat relacyjnej bazy danych
K_U27 Potrafi zbudowac prosty system bazodanowy wykorzystując co najmniej jeden z popularnych systemów zarzadzania bazą danych
K_U29 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień informatycznych
K_U31 Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie pozwalającym przetłumaczyć prosty tekst
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
K_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety w ramach realizowanego projektu informatycznego
K_K03 Potrafi wykazać się inicjatywą i efektywnością w trakcie realizowanego projektu
K_K04 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o długofalowym charakterze
K_K05 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych
K_K06 Rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy oraz związaną z tym odpowiedzialność
K_K07 Potrafi komunikować się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
Metody dydaktyczne
Praktyczne analiza tekstów z dyskusją. Dyskusja klasowa prowadzona przez nauczyciela. Studenci pracują indywidualnie iw grupach rozwiązujących problemy przypisane przez promotora
Treści programowe przedmiotu
Tematyka dotyczy zagadnień związanych z komputerowym przetwarzaniem i analizą danych, zaawansowanych metod eksploracji danych, algorytmów.
Wykorzystanie dostępnego oprogramowania do przygotowania pracy licenziatskie
Opracowanie metod i narzędzi do rozwiązywania zaawansowanych zadań i podstawowych problemów badawczych oraz prac eksperymentalnych
Omówienie i korekta poszczególnych części projektu, dyskusja nad poprawnością zastosowanej metody .
Krytyczna analiza i interpretacja uzyskanych wyników, przygotowanie prac i prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, prezentacja dostępnych źródeł informacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na zaliczenie I sem.
W - Dokonanie wstępnego wyboru literatury
W - Określenie celów pracy i środowiska programistycznego
U - Dokonanie wyboru literatury przedmiotu
U - Dokonanie wyboru dyscyplin potrzebnych do przygotowania części praktycznej pracy licenziatskie
U - Zaplanowanie kolejnych etapów pisania pracy licenziatskie
K - Zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu tematyki pracy licenziatskie
K - Weryfikacja stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy
K - Określenie priorytetów badawczych w pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Pułło A., Prace magisterski i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Lexis Nexis, 2003.
2. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: PWN, 2008.

Literatura dobierana indywidualnie do zainteresowań naukowych studenta i potrzeb tematu pracy
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem