Metody statystyczne w informatyce (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej
C2 - Zapoznanie z zasadami pisania pracy magisterskiej
C3 - Zapoznanie z metodami i sposobami opracowywania i prezentacji wyników
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego objętych programem studiów
W2 - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej
W3 - Umiejętność programowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
W1 - samodzielnie identyfikuje problemy poruszanego w pracy magisterskiej tematu (K_W01, K_W02);
W2 - charakteryzuje stan wiedzy w zakresie opracowywanego tematu oraz wykorzystuje dostępne źródła informacji(K_W01, K_W02, K_W07);
W3 - określa cele i stosuje właściwe metody badawcze, samodzielnie formułuje wnioski i oryginalne rozwiązania zaawansowanych problemów z zakresu informatyki (K_W01, K_W02);
W4 - potrafi omówić zasady ochrony własności intelektualnej i sposoby zgodnego z prawem cytowania piśmiennictwa i prac naukowych w pracy magisterskiej (K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
U1 - samodzielnie weryfikuje najważniejsze informacje z dostępnych publikacji naukowych i ocenia ich przydatność (K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U19);
U2 - potrafi uzyskać potrzebne w pracy naukowej informacje od podmiotów gospodarczych, odpowiednich urzędów i osób prywatnych (K_U01, K_U05, K_U19);
U3 - przeprowadza syntezę poglądów i idei integrując wiedzę z różnych dyscyplin, m.in. z zakresu nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych (K_U01, K_U03, K_U05, K_U09, K_U19);
U4 - planuje kolejne etapy prac, dobiera metody naukowe i badawcze, wykorzystuje zebrany materiał badawczy(K_U01, K_U03, K_U05, K_U08, K_U10, K_U19)
U5 - dyskutuje dobierając merytoryczne argumenty z wykorzystaniem własnych przemyśleń, przygotowuje autoreferat i prezentację z zakresu swojej pracy magisterskiej w języku polskim i obcym (K_U01, K_U04, K_U07, K_U09, K_U19)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
K1 – wyraża oceny się w zakresie poznanego materiału w środowisku zawodowym, jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem zawodu (K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K10);
K2 – jest otwarty na permanentne uczenie się przez oraz ma zdolność do motywowania innych osób do poszerzania swoich kwalifikacji (K_K01, K_K05, K_K09);
K3 - cechuje się niezależnością, samodzielnością kreatywnością i właściwą organizacją pracy (K_K02, K_K04, K_K05);
K4 – dokonuje konstruktywnej samooceny, krytyki i refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów własnej pracy (K_K03, K_K06);
K5 – postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K06).
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, referat, referat z prezentacją multimedialną, dyskusja seminaryjna.
Treści programowe przedmiotu
Omówienie możliwości dostępnych edytorów oraz oprogramowania wykorzystywanego do przygotowania pracy magisterskiej, omówienie zasad pisania i przygotowania pracy magisterskiej i korzystania ze źródeł, miejsce pracy magisterskiej w procesie kształcenia i rozwoju zawodowym, formułowanie i precyzowanie tematów pracy magisterskiej.
Omówienie możliwej tematyki prac dotyczącej zastosowania metod statystyki opisowej i matematycznej w informatyce (np. w zakresie statystycznych metod odszumiania obrazów, implementacji pakietów statystycznych) i szeroko pojętych symulacji statystycznych (np. statystycznej analizy ruchu pojazdów, metody symulowanego wyżarzania).
Zasady ochrony własności intelektualnej i sposoby korzystania z informacji, analiza poprawności językowej i terminologicznej w zakresie nauk technicznych.
Poznanie metod i narzędzi do rozwiązywania zawansowanych zadań i podstawowych problemów badawczych oraz prac eksperymentalnych, metody naukowe, paradygmaty badawcze, narzędzia i materiały wykorzystywane przy pisaniu pracy magisterskiej.
Przegląd układu prac, zastosowanych metod, abstraktów, podsumowań, streszczeń i referatów, korekta kolejnych części powstającej pracy magisterskiej, dyskusja nad poprawnością opracowania i korygowanie błędów w formie grupowej analizy i indywidualnych rozmów.
Krytyczna analiza i interpretacja uzyskanych wyników, przygotowanie prac i prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, prezentacja dostępnych źródeł informacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Każdy student/ka – uczestnik zajęć – jest zobowiązany do wygłoszenia w każdym semestrze trwania przedmiotu referatu (ok. 45 min.) oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusjach nad referatami innych uczestników zajęć (w tym prowadzącego przedmiot). Z referatu i wypowiedzi w dyskusjach musi wynikać, że student/ka zna, rozumie i stara się spełnić przedstawione niżej wymagania dotyczące poszczególnych semestrów (oznaczenia wymagań nawiązują do przedstawionych wcześniej efektów kształcenia). Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu student/ka musi w stopniu zadowalającym spełniać każde z wymagań.

Wymagania na zaliczenie I semestru:

W1 Określenie celu pracy
W2 Dokonanie wyboru literatury przedmiotu
W3 Określenie celów pracy i środowiska programistycznego
W4 Zrozumienie pojęć ochrony intelektualnej
U1 Dokonanie wyboru literatury przedmiotu
U2 Dokonanie wyboru niezbędnych informacji
U3 Dokonanie wyboru idei zawartych w literaturze przedmiotu
U4 Zaplanowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej i metod wykorzystywanych w pisaniu pracy
U5 Zreferowanie celu pracy magisterskiej
K1 Komunikowanie się w zakresie celu pracy magisterskiej
K2 Weryfikacja stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy
K3 Określenie priorytetów badawczych w pracy magisterskiej
K4 Dokonywanie konstruktywnej samooceny
K5 Sformułowanie opinii w zakresie celu pracy magisterskiej


Wymagania na zaliczenie III semestru:

W1 Określenie szczegółowej tematyki pracy, rozpoczęcie przygotowania części teoretycznej
W2 Przeanalizowanie literatury przedmiotu w pracy magisterskiej
W3 Przeanalizowanie celów, metod i tematyki w pracy magisterskiej
W4 Zastosowanie zasad ochrony własności intelektualnej w pracy magisterskiej
U1 Dokonanie twórczej analizy wybranej literatury przedmiotu
U2 Uzyskanie niezbędnych informacji
U3 Przeanalizowanie i synteza idei i poglądów zawartych w literaturze przedmiotu
U4 Wdrożenie metod naukowych i badawczych w pracy magisterskiej, planowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej
U5 Zreferowanie tematyki pracy magisterskiej
K1 Komunikowanie się w zakresie metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej
K2 Referowanie zagadnień, dyskusja
K3 Określenie priorytetów w tematyce pracy magisterskiej
K4 Dokonywanie konstruktywnej samooceny w pracy magisterskiej
K5 Sformułowanie opinii w zakresie tematyki pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Pułło A., Prace magisterski i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Lexis Nexis, 2003.
Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: PWN, 2008.
Jean-François Mari, René Schott, Probabilistic and Statistical Methods in Computer Science, Springer Science + Business Media 2001 lub Kluwer Academic Publishers 2001.

Literatura uzupełniająca dobierana indywidualnie do zainteresowań naukowych studenta i potrzeb tematu pracy magisterskiej.
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem