Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Adam Piwiński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie sprawności:
-funkcjonalnej organizmu
-kondycyjno-koordynacyjnej
C2. Kształtowanie umiejętności:
-działania na rzecz zdrowia
-ruchowych utylitarnych
-sportowych
-wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
C3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
-funkcjonowaniem organizmu
-kształtowaniem sprawności
-organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym
C4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
-samodyscypliny
-nawyku samokontroli i samooceny
-poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
-podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Wymagania wstępne
1. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
2. Brak przeciwwskazań lekarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 01
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W 02
ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W 03
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
W 04
ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym


UMIEJĘTNOŚCI
U 01
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U 02
posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U 03
prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym
U 04
potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U 05
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K 02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K 03
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia z zakresu techniki i doskonalenia pracy na ergometrze wioślarskim
1. Nauka techniki ruchu w połączeniu z koordynacją pracy ramion, nóg i tułowia.
2. Zasady ustawiania oporu
3. Zasada stopniowania obciążeń, ilości powtórzeń, serii i wielkości obciążenia.
4. Ustalanie indywidualnych obciążeń treningowych.
5. Praca tlenowa i beztlenowa
6. Program kontroli wagi, program sprawnościowy
7. Monitorowanie postępów.
8.Udział w zawodach: Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego,

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i siłowe:
1. Nauka prawidłowej rozgrzewki
2. Ćwiczenia rozciągające
3. Ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe oporowe i na przyrządach
4. Ćwiczenia zwiększające siłę mięśni
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność oraz aktywność studenta w zajęciach.
Udział W AMWL.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Szmatlan-Gabryś U.,Trening wytrzymałościowy. Optymalizacja metod i obciążeń treningowych, PWSZ Oświęcim, 2012
Krupecki K., Wioślarstwo Rys historyczny Technika Metodyka Trening , WNUS, 2006.
Wiedza ze stron internetowych www.ergometr wioślarski technika ćwiczeń, plany treningowe pod redakcją Dariusza Sidora
T. Ulatowski: Teoria i metodyka sportu. Sport i Turystyka, Warszawa 1979
M. Listkowski, A. Listkowska, Stretchning A-Z, Aleksandria 2007.
H. Sozański (red.): Teoretyczne podstawy kształtowania sprawności fizycznej w procesie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Wyd. AWF, Warszawa 1985
H. Sozański (red.): Wybrane elementy treningu sportowego. Warszawa 1987
H. Sozański (red.): Podstawy teorii treningu. RCMSzKFiS, Warszawa 1993
H. Sozański, D. Śledziewski (red.): Obciążenia treningowe - dokumentowanie i opracowywanie danych. RCMSzKFiS, Warszawa 1995
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem