Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Arkadiusz Czarnecki
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie sprawności:
-funkcjonalnej organizmu
-kondycyjno-koordynacyjnej
C2. Kształtowanie umiejętności:
-działania na rzecz zdrowia
-ruchowych utylitarnych
-sportowych
-wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
C3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
-funkcjonowaniem organizmu
-kształtowaniem sprawności
-organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym
C4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
-samodyscypliny
-nawyku samokontroli i samooceny
-poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
-podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W 02 ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W 03 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
W 04 ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym

UMIEJĘTNOŚCI
U 01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U 02 posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U 03 prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym
U 04 potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U 05 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K 02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K 03 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
1. Oglądowe (pokaz, obserwacja, )
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania
4. Częściowo - kompleksowa:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z Regulaminem SWFiS , Regulaminem BHP na obiektach sportowych
2. Historia dyscypliny,
3. Zasada fair play w sporcie.
4. Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
5. Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne).
6. Ćwiczenia uspokajające.
7.Kształtowanie sprawności ogólnej, koordynacji, siły, szybkości, wytrzymałości, Beep Test,
8.Doskonalenie techniki, dobór ćwiczeń i obciążeń przy treningu :
a. mięsni klatki piersiowej,
b. mięśni obręczy barkowej,
c. mięśni grzbietu,
d. mięśni brzucha,
e. mięśni przedramion, tricepsów i bicepsów,
9. mięśni nóg; grupy prostowników i zginaczy.
10.Ćwiczenia aerobowe na maszynach; bieżnie, stepery, ergometry wioślarskie, rowery stacjonarne.
11.Trening Crossfit
12.Przygotowanie indywidualnego programu treningowego,
13. Streching i metoda izometryczna w kształtowaniu siły,
14. Trening obwodowy i metoda Body Building.
15. Pomiar pulsu spoczynkowego i wysiłkowego i jego wpływ na trening sportowy.
16. Dobór obciążeń i pomiar ciężaru maksymalnego.
17. Woda, uzupełnienie elektrolitów podczas treningu, Dieta wysokobiałkowa i wysokowęglowodanowa.
18. Trójbój Siłowy -zasady, przepisy- sędziowanie.
19. Zapoznanie studentów z innymi formami aktywności ruchowej ( gry sportowe,sporty indywidualne NORDIC WALKING)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo zajęciach.
Przedmiot jest na zaliczenie i nie podlega ocenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
„Encyklopedia kulturystyki” 21st Century Edition,
„Bądź sprawny jak lampart” Starrett Kelly, Cordoza Glen
„Atlas treningu siłowego” Delavier Frederic
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem