Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Gołofit
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – kształtowanie postawy prosomatycznej, prozdrowotnej i prospołecznej tj. wychowywanie w kierunku ustawicznej dbałości o ciało i zdrowie psychofizyczne poprzez aktywny styl życia w powiązaniu z pozytywnymi wartościami sportu (zasada fair play, współdziałanie w grupie, współodpowiedzialność w zespole, samodyscyplina i samokontrola, dystans do sukcesów i porażek, szacunek do przeciwnika, systematyczność i konsekwencja w dążeniu do celu, dialogowa i integracyjna rola sportu).
C2 – wzmocnienie zdrowia
C3 – zapoznanie z podstawowym zasobem ćwiczeń ogólnorozwojowych i ćwiczeń związanych ze specyfiką danej zespołowej gry sportowej
C4 - opanowanie podstawowych umiejętności technicznych i zastosowania ich w taktyce danej zespołowej gry sportowej
Wymagania wstępne
W1 – brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych
W2 – podstawowy poziom sprawności ogólnej (fizycznej)
W3 – podstawowy zakres wiadomości z dziedziny kultury fizycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W02 - ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie biologicznym i fizjologicznym
W03 - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U01- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U02 - posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U03 - potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U04 - prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K02- rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
Metody dydaktyczne
1.Metody realizacji zadań ruchowych: naśladowcza, ścisła, zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu, programowego usprawniania się.
2.Metody kreatywne: prób i błędów, ruchowej ekspresji twórczej, problemowa
3.Metody intensyfikujące zajęcia ruchowe: wiązanie ruchu z rytmem i muzyka, zadania dodatkowe, metoda stacyjna, tor przeszkód i ścieżka zdrowia
4.Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna, kombinowana
5.Metody kształtowania cech motorycznych:
a) siły: maksymalnych obciążeń, minimalnych obciążeń, maksymalnych powtórzeń, izometryczna, obwodowa, wytrzymałościowo-siłowa, body building training.
b) wytrzymałości: ciągła, powtórzeniowa, interwałowa.
6.Metody wychowania (oddziaływania wychowawczego):
a) indywidualne: nagradzania i karania, perswazji, modelowania, zadaniowa
b) grupowe: kształtowania odniesienia porównawczego, nacisku grupowego, kształtowania systemu ról i norm grupowych, kształtowania grypowych wzorców życia
7.Metody podawania i zdobywania wiadomości z kultury fizycznej: pokaz (oglądowa), opis, pogadanka, wykonywanie zadań ruchowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z Zasadami zaliczania zajęć wychowania fizycznego, Regulaminem Hali Sportowej i Regulaminem BHP.
2. Historia i przepisy gry w piłkę siatkową
3. Przepisy gry w siatkówkę plażową.
4. Zasada fair play w praktyce.
5. Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
6. Ćwiczenia rozciągające (rozciąganie statyczne, dynamiczne i izometryczne).
7. Ćwiczenia uspokajające
8. Ćwiczenia doskonalące technikę elementów gry (postawa siatkarska, pozycja wyjściowa, przemieszczenie krokiem po przekątnej do przodu w lewo lub w prawo oraz krokiem po przekątnej do tyłu w lewo lub w prawo, krokiem skrzyżnym, krokiem dostawnym, krokiem kierunkowym, balans masy ciała, rozbieg i naskok, wyskok i lądowanie, pad boczny, pad do przodu, rzut, przyjęcie, wystawienie, blok pojedynczy i podwójny, atak dynamiczny, plasowanie oraz kiwnięcie, zagrywka opadająca, zagrywka szybująca, zagrywka tenisowa z miejsca i w wyskoku, odbicie oburącz dolne i górne).
9. Ćwiczenia doskonalące taktykę indywidualną i zespołową (pozycje zawodników w grze ze specjalizacją i bez specjalizacji, ustawienie wyjściowe, systemy gry, strefy ataku i obrony, współpraca formacji atak - blok - obrona).
10. Gra szkolna.
11. Gra uproszczona.
12. Małe gry 2x2, 3x3 i 4x4.
13. Fragmenty gry.
14. Gra właściwa.
15. Zabawy i gry ruchowe mające zastosowanie w piłce siatkowej.
16. Kształtowanie cech motorycznych (szybkość reakcji, szybkość, wytrzymałość, koordynacja wzrokowo-ruchowa, siła, gibkość, zwinność i skoczność).
17. Wzmacnianie partii mięśni postularnych (utrzymujących stabilność i symetrię postawy ciała).
18. Rozgrywki dwójek i trójek siatkarskich.
19. Testy sprawności fizycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na zaliczenie bez oceny:
1. Przygotowanie do zajęć (odpowiednie obuwie i strój sportowy, gotowość do ćwiczeń, rozgrzewka).
2. Frekwencja i systematyczność uczestnictwa w zajęciach.
3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
4. Stosunek do przedmiotu (postawa wobec przedmiotu, kultura fizyczna, punktualność).
Podstawowym sposobem weryfikacji zamierzonych efektów w pracy dydaktycznej będzie obserwacja z kryteriami oceny, kontrola obecności i przeprowadzenia rozgrzewki w dzienniczku zajęć wf ewentualnie zapis innych zdarzeń oraz uwag w tym dzienniczku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa:
1. Maszczak T. (red.): Metodyka wychowania fizycznego, wyd. skryptowe, AWF, Warszawa 2004.
2. Strzyżewski S.: Proces wychowania w kulturze fizycznej, wyd. II, WSiP, Warszawa 1990.
3. Naglak Z.: Kształcenie gracza na podstawowym etapie, AWF, Wrocław 2010.
4. Uzarowicz J.: Piłka siatkowa. Technika, AWF, Kraków 1994.
Bibliografia uzupełniająca:
1. Trześniowski K.: Zabawy i gry ruchowe, WSiP, wyd. 3, Warszawa 1995.
2. Talaga J.: Sprawność fizyczna ogólna, testy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.
3. Ljach W.: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, COS, Warszawa 2003.
4. Superlak E.: Piłka siatkowa, techniczno taktyczne przygotowanie do gry, Infovolley, Wrocław 1995.
5. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych, WSiP, Warszawa 1995.
6. \\\"Lider\\\"
7. \\\"Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne\\\".
8. \\\"Wychowanie Fizyczne i Sport\\\".
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem