Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Majerska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej przy zastosowaniu różnych form fitnessu.
C2- Promowanie i zachęcanie do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej przez studenta.
C3- Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych - indywidualnie bądź w grupie.
C4- Zapoznanie studenta z różnymi formami i metodami treningowymi stosowanymi w fitnessie.
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
1. poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Metody kształtowania sprawności fizycznej (ciągła, powtórzeniowa,zmienna)
3. Metody odtwórcze (naśladowcza ścisła,problemowa)
4. Nauczania ruchu:
- syntetyczna - nauczanie czynności ruchowuch w całości
- analityczna - podzielenie ćwiczenia na fragmenty,
- mieszana - rozpoczęcie nauczania w formie całościowej. W sytuacji wystąpienia problemów- powtarzanie poszczególnych sekwencji ruchu.
Treści programowe przedmiotu
1. Przekazanie wiedzy teoretycznej - historia fitnessu, rodzaje, cechy, dla kogo przeznaczony.
2. Ćwiczenia umuzykalniające i rytmizujące. Nauka rozliczania ćwiczenia, rozpoczęcia, przejścia i jego zakończenia.
3. Nauka kroków podstawowych z zakresu tanecznych form aerobikowych. Nauka łączenia prostych kroków aerobikowych w układy choreograficzne na podłodze i stepie.
4. Doskonalenie techniki podstawowych kroków aerobikowych na podłodze. Tworzenie krótkich układów choreograficznych.
5. Doskonalenie techniki podstawowych kroków na stepie. Tworzenie krótkiego ukłądu choreograficznego.
6..Zapoznanie z innymi rodzajami treningów w fittnesie (siłowy, aerobowy, mieszany, stretching).
7. Trening siłowy (obwodowy).
8. Zajęcia kształtujące ogólną sprawność fizyczną (TBC - Total Body Conditioning).
9. Kształtowanie wytrzymałości siłowej przy wykorzystaniu tubingów, hantli, ćwiczenia na macie, trening ABT.
10. Ćwiczenia rozciągające, równoważne, relaksacyjne przy wykorzystaniu piłek FitBall
11. Nauka samodzielnego prowadzenia fragmentu zajęć.
12. Tworzenie własnych zestawów ćwiczeń w oparciu o poznane ćwiczenia oraz kroki.
13. Zapoznanie studentów z innymi formami aktywności ruchowej (sporty drużynowe, indywidualne, nordic walking).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia semestru jest frekwencja na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo zajęciach.
Przedmiot nie podlega ocenie, a jedynie zaliczeniu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Mrożek K., Fitness zawód czy pasja, Kraków 2007
Grodzka – Kubiak E., Aerobik czy fitness, Poznań 2002
D. Olex- Mierzejewska Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć.
Szot Z., Aerobik: Teoria, technika wykonania, metodyka nauczania,przepisy sędziowania. Gdańsk 2002
Orzech J., Podstawy treningu siły mięśniowej. Tarnów, 1997
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem