Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Wojciech Paszek
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1.Opanowanie wybranych umiejętności ruchowych z dyscyplin indywidualnych
2. Zapoznanie z zasobem ćwiczeń fizycznych kształtujących prawidłową postawę ciała i kondycję organizmu
3.Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego człowieka
4. Zapoznanie studentów z organizacjami działającymi w kulturze fizycznej; stowarzyszenia ,kluby
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej
Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.
UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
nauczanie zadań ruchowych metodą: syntetyczną, analityczną, mieszaną, kompleksową
realizacja zadań ruchowych: odtwórcza, proaktywna, twórcza.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z Regulaminem SWFiS , Regulaminem BHP na obiektach sportowych
2. Historia dyscypliny.
3. Zasada fair play w sporcie.
4. Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
5. Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne).
6. Ćwiczenia uspokajające.
7.Kształtowanie sprawności ogólnej, koordynacji, siły, szybkości, wytrzymałości, Beep Test,
8.Doskonalenie techniki, dobór ćwiczeń i obciążeń przy treningu :
a. mięsni klatki piersiowej,
b. mięśni obręczy barkowej,
c. mięśni grzbietu,
d. mięśni brzucha,
e. mięśni przedramion, tricepsów i bicepsów,
9. mięśni nóg; grupy prostowników i zginaczy.
10.Ćwiczenia aerobowe na maszynach; bieżnie, stepery, ergometry wioślarskie, rowery stacjonarne.
11.Trening Crossfit
12.Przygotowanie indywidualnego programu treningowego,
13. Streching i metoda izometryczna w kształtowaniu siły,
14. Trening obwodowy i metoda Body Building.
15. Pomiar pulsu spoczynkowego i wysiłkowego i jego wpływ na trening sportowy.
16. Dobór obciążeń i pomiar ciężaru maksymalnego.
17. Woda, uzupełnienie elektrolitów podczas treningu, Dieta wysokobiałkowa i wysokowęglowodanowa.
18. Trójbój Siłowy -zasady, przepisy- sędziowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
sprawdziany kontrolne
samokontrola
Ocena podsumowująca
praktyczny sprawdzian z nauczanych umiejętności ruchowych
frekwencja i aktywność w trakcie zajęć
Czynnie uczestniczy w sekcji KU AZS KUL
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Talaga J.:A-Z Atlas ćwiczeń -Warszawa
„Encyklopedia kulturystyki” 21st Century Edition,
„Bądź sprawny jak lampart” Starrett Kelly, Cordoza Glen
„Atlas treningu siłowego” Delavier Frederic
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem