Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Adam Piwiński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie sprawności:
-funkcjonalnej organizmu
-kondycyjno-koordynacyjnej
C2. Kształtowanie umiejętności:
-działania na rzecz zdrowia
-ruchowych utylitarnych
-sportowych
-wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej
C3. Przekazywanie wiadomości związanych z:
-funkcjonowaniem organizmu
-kształtowaniem sprawności
-organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym
C4. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
-samodyscypliny
-nawyku samokontroli i samooceny
-poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka
-podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Wymagania wstępne
1. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
2. Brak przeciwwskazań lekarskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 01  ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej 
W 02  ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej 
W 03  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych 
W 04  ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym 

UMIEJĘTNOŚCI
U 01  umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu 
U 02  posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych 
U 03  prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play) w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i w życiu codziennym 
U 04  potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej 
U 05  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 01  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym 
K 02  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej 
K 03  potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu
Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
-Poznanie historii i teorii na temat Nordic Walking.
-Omówienie technik oraz metodyki nauczania Nordic Walking.
-Zasady bezpieczeństwa i pierwsza pomoc na zajęciach Nordic Walking
-Nauka kroku podstawowego stosowanego w Nordic Walking.
-Nauka kroku klasycznego stosowanego w Nordic Walking
-Nauka prowadzania rozgrzewki Nordic Walking – różne warianty miejsca i terenu do prowadzenia zajęć Nordic Walking
-Dobór intensywności i czasu zajęć dla grupy w zależności od zaawansowania.
-Dobór technik pokonywania naturalnych przeszkód terenowych – podejście pod górę, zejście z góry, chodzenie po schodach itp.
-Zajęcia Nordic Walking w terenie płaskim
-Zajęcia Nordic Walking w terenie płaskim dla średniozaawansowanych i zaawansowanych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność oraz aktywność studenta w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Burger D., 2007 Nordic Walking sposób na zdrowie i kondycję. Bauer-Weltbild Media Sp.z o.o Warszawa
2. Corbin W.R.,Welk K.A.,[2006]:. Fitness i Welles kondycja, sprawność, zdrowie, Zysk i S-ka Wydawnictwo
3. M. i T. Figurscy ., 2008 Nordic Walking dla ciebie. Interspar Warszawa
4. Mittenmaier R., Neureuther Ch. 2010 Nordic Walking całoroczny trening. Wydawnictwo RM Warszawa
5. Wróblewski P., Poradnik Nordic Walking 2010 Paskal Sp. Z o.o.Bielsko - Biała
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem