Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Wojciech Paszek
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1.Kształtowanie ogólnej sprawności
2.Poprawa zaawansowania technicznego w piłce nożnej
3.Kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia
4.Nauka współpracy w grupie
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psych
UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
Metoda kompleksowa
Metoda mieszana
Treści programowe przedmiotu
1. Ćwiczenia oswajające z piłką.
2. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3. Kształtowanie umiejętności w zakresie zespołowych form aktywności ruchowej – piłki nożnej i futsal
4. Uderzenia, przyjęcia i prowadzenie piłki różnymi częściami stopy,
5. Gry i zabawy w oswajaniu z piłką i nauczaniu techniki w piłce nożnej
3. Nauka prowadzenia piłki w piłce nożnej
6. Nauka uderzeń piłki w piłce nożnej (głową, wew. częścią stopy, prostym podbiciem, wew. i zew. podbiciem)
7. Nauka przyjęcia piłki (głową, klatką piersiową, udem, wew. częścią stopy, prostym podbiciem, wew. i zew. podbiciem oraz podeszwą
8. Nauka zwodów w piłce nożnej
9. Podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące przepisów gry piłki nożnej
10. Nauka dryblingu w piłce nożnej
11. Nauka gry ciałem i wrzutu piłki z autu
12. Zasady organizowania zajęć z piłki nożnej (mini turniej w futsalu)
13. Podstawy taktyki w piłce nożnej.
15. Testy specjalne w piłce nożnej.
16. Podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące techniki i taktyki w piłki nożne
17. Zwody piłką i bez piłki, drybling.
18. Gra uproszczona i szkolna.
19. Gra ciałem.
20. Różne formy postępowania indywidualnego i zespołowego w ataku i obronie z piłką i bez piłki 21. Podstawowe zasady gry w ataku i w obronie.
22. Znaczenie i rola systematycznej samokontroli i samooceny sprawności.
23. Uderzenie i przyjęcie piłki wewnętrznym podbiciem i zewnętrzną częścią stopy.
24. Prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i ominięciem przeciwnika.
25. Strzały na bramkę z różnych pozycji.
26. Przyjęcie piłki różnymi częściami ciała: stopą, udem, klatką piersiową - strzał na bramkę.
27. Uderzenie piłki głową z wyskoku i z biegu.
28. Dośrodkowania piłek sposobem górnym i dolnym.
29. Rozgrywanie stałych fragmentów gry: rzuty wolne, rożne.
30. Działania zespołowe umożliwiające zdobycie piłki.
31. Atak szybki (kontra) i pozycyjny.
32. Gra szkolna i właściwa.
33. Nauka i doskonalenie umiejętności taktycznych.
34. Doskonalenie techniki i taktyki w zabawach i małej grze.
35. Zapoznanie studentów z innymi formami aktywności ruchowej ( gry sportowe,sporty indywidualne NORDIC WALKING)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1.Zaliczenie bez oceny 2.Zaliczenie na podstawie frekwencji i aktywności ruchowej na zajęciach piłki nożnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Piłka Nożna L. Bednarski,A. Koźmin
Intelektualizacja procesu nauczania gry w piłkę nożną H. Duda
Przepisy gry w piłkę nożną PZPN
Taktyka gry w piłkę nożną J. Talaga
Technika gry w piłkę nożną J. Talaga
Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej Z. Witkowski, W. Ljach
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem