Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Kubińska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – kształtowanie postawy prosomatycznej, prozdrowotnej i prospołecznej tj. wychowywanie w kierunku ustawicznej dbałości o ciało i zdrowie psychofizyczne poprzez aktywny styl życia w powiązaniu z pozytywnymi wartościami sportu (zasada fair play, współdziałanie w grupie, współodpowiedzialność w zespole, samodyscyplina i samokontrola, dystans do sukcesów i porażek, szacunek do przeciwnika, systematyczność i konsekwencja w dążeniu do celu, dialogowa i integracyjna rola sportu).
C2 – wzmocnienie zdrowia
C3 – zapoznanie z podstawowym zasobem ćwiczeń ogólnorozwojowych i ćwiczeń związanych ze specyfiką danej zespołowej gry sportowej
C4 - opanowanie podstawowych umiejętności technicznych i zastosowania ich w taktyce danej zespołowej gry sportowej
Wymagania wstępne
W1 – brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych
W2 – podstawowy poziom sprawności ogólnej (fizycznej)
W3 – posiadanie stroju i obuwia sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W01- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W02 - ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie biologicznym i fizjologicznym
W03 - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U01- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U02 - posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U03 - potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
U04 - prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi (zasada „fair play)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K02- rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
Metody dydaktyczne
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Metody kształtowania sprawności fizycznej (ciągła, powtórzeniowa,zmienna)
3. Metody odtwórcze (zabawowa klasyczna,naśladowcza ścisła,problemowa)
4. Nauczania ruchu:
- syntetyczna - nauczanie czynności ruchowuch w całości
- analityczna - podzielenie ćwiczenia na fragmenty,
- mieszana - rozpoczęcie nauczania w formie całościowej. W sytuacji wystąpienia problemów- powtarzanie poszczególnych sekwencji ruchu.
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie z Zasadami zaliczania zajęć wychowania fizycznego, Regulaminem Hali Sportowej i Regulaminem BHP.
2. Historia i przepisy gry w piłkę nożną, przepisy gry w futsal.
3. Zasada fair play w praktyce.
4. Ćwiczenia doskonalące technikę elementów gry (prowadzenie piłki nogą tj. wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem oraz prowadzenie sytuacyjne, przyjęcie piłki klatką piersiową, prostym podbiciem, wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem oraz podeszwą, uderzenie piłki głową, uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, uderzenie piłki prostym podbiciem, uderzenie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, zwody z piłką i bez piłki, gra ciałem, drybling, wrzut piłki zza linii bocznej oraz odbieranie piłki).
5. Ćwiczenia doskonalące taktykę gry (pozycje zawodników w grze, atak szybki, atak pozycyjny, obrona strefowa, obrona \\\"każdy swego\\\", obrona mieszana, stałe fragmenty gry).
6. Gra szkolna.
7. Gra uproszczona.
8. Gry małe 2x2, 3x3 i 4x4.
9. Gra właściwa.
10. Gry i zabawy mające zastosowanie w piłce nożnej.
11. Kształtowanie cech motorycznych (szybkość, szybkość reakcji, wytrzymałość ogólna i biegowa, siła, koordynacja wzrokowo-ruchowa, gibkość, zwinność, skoczność).
12. Testy sprawności fizycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
1. 100% frekwencja oraz aktywny udział studenta w zajęciach.
2. Stosunek do przedmiotu (punktualność, postawa)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Aftański T, Szwarc A.: Futsal. Piłka nożna halowa, AWFiS, Gdańsk 2013.
2. Naglak Z.: Kształcenie gracza na podstawowym etapie, AWF, Wrocław 2010.
3.Talaga J. 2006. Atlas ćwiczeń piłkarskich, Warszawa.
4. Talaga J. 1997. Taktyka piłki nożnej, Warszawa
Literatura uzupełniająca
Panfil R., Żmuda W.1996. Nauczanie gry w piłkę nożną, Wrocław.
Przepisy gry w piłkę nożną - PZPN
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem