Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Łukasz Harbuz
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu

C 1 - Aktywizacja działalności sportowej na rzecz studentek KUL.
C 2- Wzrost aktywności sportowej studentek KUL.
C 3 - Promowanie postawy fair play we współzawodnictwie sportowym.
C 4 - Selekcja i wybór najzdolniejszych – sprawnościowo i piłkarsko studentek.
C 5- Przeprowadzanie zajęć na sekcji piłki nożnej 30 godzin w semestrze zimowym i 30 w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.
C 6 - Udział w Akademickich Mistrzostwach Woj. Lubelskiego 2018/2019 w futsalu kobiet.
Wymagania wstępne
W 1 - brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach
sekcji sportowej w piłce nożnej.
W 2 - podstawowy poziom sprawności ogólnej.
W 3 - podstawowy poziom opanowania umiejętności technicznych i taktycznych dyscypliny)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psych
UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\\\\\"fair play\\\\\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
metoda - analityczna
metoda - syntetyczna
metoda - kombinowana
metody - treningowe
metoda - powtórzeniowa
metoda - zmienna
metoda - interwałowa
metoda - startowa
metoda - ciągła
metoda - uderzeniowa
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia doskonalące technikę piłki nożnej.
Ćwiczenia doskonalące taktykę piłki nożnej.
Ćwiczenia doskonalące zdolności motoryczne.
Gry doskonalące technikę i taktykę w piłce nożnej.
Najnowsze zmiany w przepisach gry w piłkę nożną .
Doskonalenie gry indywidualnej 1x1 w obronie.
Doskonalenie gry w obronie.
Doskonalenie gry w ataku.
Doskonalenie szybkiego ataku.
Ćwiczenia doskonalące przejście z obrony do ataku.
Doskonalenie SFG.
Małe gry.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do
zaliczenia jest aktywny udział w 30 zajęciach sekcji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Piłka Nożna L. Bednarski,A. Koźmin
Intelektualizacja procesu nauczania gry w piłkę nożną H. Duda
Przepisy gry w piłkę nożną PZPN
Taktyka gry w piłkę nożną J. Talaga
Technika gry w piłkę nożną J. Talaga
Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej Z. Witkowski, W. Ljach
5.NARODOWY MODEL GRY - PZPN
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem