Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Kubińska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Doskonalenie techniki i taktyki gry w tenisa stołowego
2. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
3. Wdrażanie do samokontroli i rywalizacji sportowej w duchu „fair play”
4. Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego
Wymagania wstępne
Brak przeciwwskazań zdrowotnych, dobry poziom ogólnej sprawności fizycznej, opanowanie techniki gry na poziomie podstawowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne w wybranych formach ruchowych indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
pokaz, objaśnianie, metoda zadaniowa ścisła, kompleksowa, problemowa, bezpośredniej celowości ruchu
Treści programowe przedmiotu
1.Zapoznanie z regulaminem hali sportowej, zasadami BHP, zasadami zaliczania zajęć wychowania fizycznego.
1.Podnoszenie sprawności ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem szybkości i koordynacji oraz skuteczności gry w oparciu o trening elementów technicznych ,fragmentów oraz gier kontrolnych.
2. Nauczanie i doskonalenie wybranych uderzeń ofensywnych (półwolej, topspin, smecz), obronnych (przebicie podcięciem, blok, lob).
3. Doskonalenie poznanych elementów techniki tenisa stołowego oraz prostych kombinacji przebić i uderzeń w formie fragmentów gry i w grze właściwej.
4.Taktyka gry pojedynczej i podwójnej.
5. Zasady organizacji i prowadzenie turnieju, sędziowanie gier pojedynczych i podwójnych.
6. Udział w turniejach akademickich.
7. Testy sprawności fizycznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny na podstawie obecności na zajęciach i aktywnego w mich udziału
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Hudetz R.: Tenis stołowy 2000, MODEST Łódź 2005
2. Grycan J.: Integralny tenis stołowy, Kraków 2007,
3. Andrzej Grubba- Nauka Tenisa Stołowego w Weekend- Wiedza i Życie- Warszawa 1966

Literatura uzupełniająca:
1. Janusz Chaszcz – Tenis Stołowy Dla Wszystkich – Częstochowa 1998
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem