Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Gołofit
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych,
C2-Podnoszenie na wyższy poziom wybranych cech motorycznych,
C3-Integrcja i mobilizacja zespołu do rywalizacji sportowej,
C4-Reprezentowanie Uczelni w AMWL, AMP oraz innych zawodach rangi mistrzowskiej i towarzyskiej.
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
1. Poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Metody kształtowania sprawności fizycznej (ciągła, powtórzeniowa,zmienna)
3. Metody odtwórcze (zabawowa klasyczna,naśladowcza ścisła,problemowa)
4. Nauczania ruchu:
- syntetyczna - nauczanie czynności ruchowuch w całości
- analityczna - podzielenie ćwiczenia na fragmenty,
- mieszana - rozpoczęcie nauczania w formie całościowej. W sytuacji wystąpienia problemów- powtarzanie poszczególnych sekwencji ruchu.
Treści programowe przedmiotu
1. Doskonalenie poruszania się po boisku, podstawowe sposoby przemieszczania.
2. Uderzenia lotki pionowo, bez upadku.
3. Doskonalenie uderzeń bekhendowych oraz forhendowych.
4. Doskonalenie serwisu: bekhendowego, forhendowego oraz płaskiego.
5. Gra w ataku, zagrania atakujące.
6. Gra w obronie
7. Kształtowanie podstawowych cech motorycznych.
8. Gry pojedyncze, podwójne
9. Taktyka gry singla, debla.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział zajęciach sekcji i reprezentowaniu Uczelni
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Nawara H. Badminton. AWF, Wrocław 2001
2. Stelter M. Badminton. Program szkolenia dzieci i młodzieży. COS Warszawa 2001
3.Nawara H. Gry i zabawy integracyjne. AWF Wrocław 1999
4.Szalewicz A. Nauka badmintonaw weekend. Wiedza i Życie, Warszawa 2001.
5.Wołkowycka B.Wstępna metodyka nauczania gry w badmintona. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Nr 11-12, 2006, s.10-16.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem