Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jacek Kowalik
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest wykształcenie u Studentów kompetencji językowej i komunikacyjnej na poziomie zaawansowanym - C 1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - umożliwiającej Im porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych oraz akademickich (umiejętność rozumienia wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie, itp).
C1 - Rozumienie ze słuchu.
C2 - Mówienie.
C3 - Czytanie.
C4 - Pisanie.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym stopnia wyższego B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie C 1:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń stosowanych w różnorodnych sytuacjach i dziedzinach, nawet jeśli nie są one powszechnie używane;
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu C1;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka oraz różne odmiany języka
5. biegle zna następujące zagadnienia:
Czasy gramatyczne
Czasowniki modalne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań, interpunkcja
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”, konteksty potoczne dla strony biernej
Mowa zależna uwzględniająca zmiany punktu widzenia
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny, formalny tryb łączący (insist, demand, it’s essential)
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty
przyimkowe
Słowotwórstwo
Zestaw czasowników frazalnych (phrasal verbs)
Zestaw zwrotów idiomatycznych
Kolokacje
Czasowniki nieregularne

UMIEJĘTNOŚCI
Osoba posługująca się językiem na poziomie C 1:
SŁUCHANIE
1. wychwytuje znaczenie wymagających i obszernych wypowiedzi dotyczących różnorodnych tematów (np. audycje radiowe, talk-show, debaty, wykłady itp.);
2. identyfikuje nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu;
3. interpretuje pozyskane informacje i dane;
4. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny ze studiowanej dziedziny, nawet jeśli mówiący wypowiada się szybko i niezbyt wyraźnie.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz całego tekstu i poszczególnych akapitów;
2. identyfikuje podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu;
3. znajduje potrzebne informacje w rozbudowanych tekstach (również tekstach źródłowych, dotyczących studiowanej dziedziny);
4. krytycznie analizuje i interpretuje teksty akademickie.
MÓWIENIE
1. wypowiada się na różnorodne tematy i w różnych sytuacjach w sposób płynny, poprawny, swobodnie dobierając właściwe sformułowania;
2.zabiera głos w dyskusji lub debacie naukowej, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania, czy polemizując z innymi rozmówcami w sposób płynny i poprawny;
3. posługuje się płynnie terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny;
4. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny w sposób płynny i poprawny z wykorzystaniem różnych technik (np. pytania retoryczne);
5. udziela płynnych odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji, swobodnie dobierając właściwe sformułowania;
PISANIE
1. pisze przejrzyste, dobrze skonstruowane oraz poprawne teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, abstrakt), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w rozbudowanym wykładzie dotyczącym studiowanego kierunku.
3. parafrazuje wypowiedzi innych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4 postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, konwersatoryjny, z prezentacją, metoda dialogowa, ćwiczenia z podręcznikami, praca w oparciu o tekst, praca indywidualna, praca w parach, praca w zespołach, ćwiczenia interaktywne rozwijające prawidłowy sposób posługiwania się językiem, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda projektu, metody rozwijające twórcze myślenie, mikronauczanie.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego:
Czasy gramatyczne
Czasowniki modalne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań, interpunkcja
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”, konteksty potoczne dla strony biernej
Mowa zależna uwzględniająca zmiany punktu widzenia
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek
realny i nierealny, formalny tryb łączący ( insist, demand, it’s essential )
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty
przyimkowe
Słowotwórstwo
Zestaw czasowników frazalnych (phrasal verbs)
Zestaw zwrotów idiomatycznych
Kolokacje
Czasowniki nieregularne
Zakres materiału leksykalnego:
Podróże, wakacje, turystyka
Praca i zatrudnienie
Sport i czas wolny
Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
Uczucia i opinie
Zdrowie i ciało człowieka
Problemy społeczne, katastrofy
Rząd i społeczeństwo
Jedzenie, restauracje i gotowanie
Sklepy i zakupy
Miejsca, miasta, budynki, wieś
Pojazdy i transport
Prawo i przestępczość
Technika, maszyny, komputery, wynalazki
Pieniądze i świat biznesu
Wykształcenie i nauka
Media, wiadomości, reklama
Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ciągła indywidualna obrazująca regularne i terminowe działania Studenta w ciągu całego semestru: frekwencja, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, pisemne i ustne kolokwia, prace pisemne; realizacja projektów: prezentacja, porada, dyskusja, itp., zadania dodatkowe (w tym gramatyka, słuchanie) oraz zadania kompensacyjne.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie C1.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie C1.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie C1.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie C1.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
V. Evans Upstream Advanced, Express Publishing
V. Evans, Listening&Speaking Skills, Express Publishing
A. J. Thomson, A Practical English Grammar
Cambridge Dictionary Online:
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę