Język hiszpański - CEF A2 (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z właściwą dla języka hiszpańskiego wymową, intonacją i akcentem.
C2. Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z
życia codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi.
C3. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka
pisanego, mówienia, pisania i czytania.
C4. Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej
nauki języka hiszpańskiego
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego
W2 - świadomość potrzeby uczenia się języków obcych
W3 - umiejętność kreatywnego współpracowania w grupie oraz ciekawość i otwartość na kulturę i świat
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, zainteresowania, charakterystyka osób i miejsc, usytuowanie czynności i wydarzeń w czasie, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji)
W2 – student rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu A2;
W3 – student przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
U1 - rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy;
U2 - rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin, jeśli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
U3 - identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte, jeśli tematyka tekstu dotyczy niezbyt złożonej dziedziny;
U4 - identyfikuje główny przekaz prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
U1 - wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty;
U2 - wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki;
U3 - rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny.
MÓWIENIE
U1 - wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy;
U2 - wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
U3 - bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących);
U4 - krótko uzasadnia własne poglądy i plany;
U5 - relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
U6 - wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów);
U7 - odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
U8 - formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
PISANIE
U1 - pisze proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list, krótki raport, relacja, esej, streszczenie);
U2 - notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student współpracuje w grupie;
K2 - rozumie potrzebę pracy własnej: organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego i dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
K3 - dostrzega znaczenie wiedzy interkulturowej, postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego.

• Rodzaj żeński i męski rzeczowników, przymiotników, zaimków
• Liczby mnoga rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i dzierżawczych
• Zaimki osobowe w funkcji dopełnienie bliższego i dalszego
• Zaimki pytające, zaimki względne, nieokreślone, wskazujące, dzierżawcze, pytajne
• Stopniowanie przymiotników (porównania)
• Czasowniki ser/estar/haber
• Czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym
• Czas przeszły Preterito perfecto simple
• Konstrukcja „Ir+ a+infinitivo”
• Tryb rozkazujący (Imperativo)
• Konstrukcje estar + gerundio, llevar + gerundio


Zakres tematyczny, materiał leksykalny (słownictwo) i funkcje komunikacyjne.

1. Dane osobowe - Imiona i nazwiska hiszpańskie. Kraje i miasta. Narodowości. Literowanie. Powitania i pożegnania formalne i nieformalne. Reagowanie na powitanie. Podawanie informacji o sobie (imię, nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania).
2. Studiowanie i praca - Zawody i miejsca pracy.. Kierunki studiów i przedmioty. Adres. Podawanie informacji o sobie (wiek, data urodzenia, nr telefonu, e-mail, adres). Wypowiadanie się na temat studiów, pracy, miejsca studiowania, miejsca pracy.
3. Opis domu/ mieszkania, wyposażenie
4. Liczebniki główne i porządkowe
5. Miasto: środki transportu, opis miejsc, wskazanie drogi, podróżowanie
6. Czas wolny, zainteresowania
7. Opis osób (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, ubrania)
8. Członkowie rodziny
9. Czynności codzienne
10. Osobiste doświadczenia
11. Pogoda, klimat, pory roku, nazwy miesięcy
12. Zdrowie (części ciała, choroby), stany emocjonalne
13. Kuchnia, żywność, żywienie
14. Ekologia
15. Wyrażanie opinii, umawianie się
16. Święta
17. Wiadomości e-mail, SMS, listy, pocztówki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
2. obecność na zajęciach
3. śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „Embarque 1” podręcznik, autorzy: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto, wyd. Edelsa

2. Materiały dla studentów przygotowane przez wydawnictwo na platformie internetowej: www.edelsa.es
3. Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
4. Filmy dydaktyczne z ćwiczeniami.
5. Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe wraz z ćwiczeniami.
6. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające autorstwa nauczyciela.
7. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z podręczników:
a) Compañeros A1, wydwanictwo SGEL
b) Redes Nivel 1, wydawnictwo eLeSM
c) Uso junior elemntal, wydawnictwo Edelsa
d) El bloc español en imagenes, wydawnictwo Edinumen
e) Dual pretextos para hablar, wydawnictwo Edelsa
f) Uso de la gramática española – elemental, wydawnictwo Edelsa
g) Actúa, actividades y ejercicios de refuerzo, wydawnictwo Edelsa
Kierunek studiów: Biotechnologia - (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę