Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jacek Kowalik
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach Studenta, aby mógł w miarę swobodny sposób porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
zna język angielski na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin języka akademickiego (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
Pisanie:
- pisze przejrzyste, dobrze skonstruowane oraz poprawne teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, abstrakt), stosując odpowiedni rejestr
- notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny
- parafrazuje wypowiedzi innych autorów
Czytanie:
- wychwytuje główny przekaz całego tekstu i poszczególnych akapitów różnego rodzaju tekstów dotyczących różnych dziedzin życia, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
- identyfikuje podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu
- znajduje potrzebne informacje w rozbudowanych tekstach również tekstach źródłowych, dotyczących studiowanej dziedziny
- krytycznie analizuje i interpretuje teksty akademickie.
Mówienie:
- potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
- formułuje spontaniczne, przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi wyrażające opinie
- potrafi parafrazować, podtrzymać i prowadzić dyskusje oraz negocjacje wyjaśniając swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
- wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
Słuchanie:
- rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
- rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny
- identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
- wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych i systematycznie dokonuje samooceny własnych umiejętności oraz samodzielnie uzupełnia braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi
- inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego np. prezentacje, projekty indywidualne lub grupowe
- uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, konwersatoryjny, z prezentacją, metoda dialogowa, ćwiczenia z podręcznikami, praca w oparciu o tekst, praca indywidualna, praca w parach, praca w zespołach, ćwiczenia interaktywne rozwijające prawidłowy sposób posługiwania się językiem, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda projektu, metody rozwijające twórcze myślenie, mikronauczanie.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego:
Tworzenie i użycie czasów:
Present Simple, Present Continuous
Present Perfect, Present Perfect Continuous
Past Simple, Past Continuous
Future Simple, Future Continuous, Future Perfect
Past Perfect, Past Perfect Continuous
z uwzględnieniem ich wielu funkcji.
Wszystkie czasowniki modalne oraz zmodalizowane grupy werbalne (np. ‘must have done’)
Konstrukcje zdaniowe:
mowa zależna – zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
strona bierna
okresy warunkowe (typu 0, I, II, III)
zdania celowe
zdania czasowe
tryb łączący (np. ‘I wish ...’)
konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (np. ‘stop to do something’, ‘stop doing something’)
pytania rozłączne (question tags)
Łączniki zdań (np. although, despite, due to ...)
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
Zaimki względne
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Przyimki
Pytania pośrednie
Zakres tematyczny, materiał leksykalny i funkcje komunikacyjne:
Np.:
Człowiek, jego praca i zainteresowania
Wygląd zewnętrzny, charakter i cechy osobowości,
słownictwo związane z pracą,
sposoby spędzania wolnego czasu,
troska o zdrowie.
Opisywanie osoby, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, porównywanie zawodów, dyscyplin sportowych i różnych form spędzania wolnego czasu.
Przedstawianie swoich marzeń, ambicji i planów na przyszłość.
Miejsca bliskie i dalekie Nazwy i cechy miejsc i budynków, warunki klimatyczne, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką.
Opisywanie miejsc i warunków pogodowych, porównywanie wyglądu miejsca dawniej i dziś, załatwianie spraw w biurze podróży, dzielenie się wrażeniami z poznanych miejsc, porównywanie różnych sposobów podróżowania.
Kultura i edukacja
Słownictwo związane ze świętami i uroczystościami w różnych krajach,
nazwy potraw różnych kuchni narodowych.
Współczesna technika w życiu codziennym.
Przedmioty i umiejętności związane z nauczaniem we współczesnej szkole.
Opisywanie i porównywanie wydarzeń kulturalnych, dyskutowanie na temat tradycji,
zamawianie posiłków w restauracji, zachowanie przy stole.
Rozmowa o zdobyczach współczesnej techniki.
Dyskutowanie na temat różnych aspektów życia w szkole.
Zagrożenia naszego świata
zagrożenia związane ze środowiskiem naturalnym,
nazwy katastrof i wypadków powodowanych przez żywioły i przez człowieka, rodzaje przestępstw i kar.
Dyskutowanie na temat powodów, skutków i rozwiązań problemów ekologicznych, relacjonowanie przebiegu wypadków, doradzanie jak zachować się w nagłych wypadkach.
Świat faktu i fikcji
Nazwy i cechy różnych gatunków książek i filmów,
Słownictwo potrzebne do wyrażania krytyki i aprobaty,
Opowiadanie historii prawdziwych i zmyślonych, wyrażanie opinii na temat przeczytanych książek,
obejrzanych filmów i przedstawień. Wymiana zdań na temat roli prasy, radia i telewizji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ciągła indywidualna obrazująca regularne i terminowe działania Studenta w ciągu całego semestru: frekwencja, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, pisemne i ustne kolokwia, prace pisemne; realizacja projektów: prezentacja, porada, dyskusja, itp., zadania dodatkowe (w tym gramatyka, słuchanie) oraz zadania kompensacyjne.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Evans, V,. Upstream Intermediate, Express Publishing 2017
Evans V., Listening&Speaking Skills, Express Publishing 2017
Wielki multimedialny słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015
Cambridge Dictionary Online: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę