Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agata Woźniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest:
1. poszerzenie przez studenta dotychczas zdobytych umiejętności językowych;
2. zwiększenie jego motywacji oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka;
3. poprawienie jego kompetencji komunikacyjnych umożliwiających mu porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2/A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich -CEF B2/B2+:
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2/B2+;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 SŁUCHANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
U2 CZYTANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje szczegółowe w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości
3. Rozumie krótsze i dłuższe teksty specjalistyczne dotyczących własnej tematyki zawodowej
U3 MÓWIENIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
U4 PISANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. potrafi zdobytą wiedzę spersonalizować w życiu codziennym;
4. potrafi wypracować niezależne i indywidualne metody nauki języka obcego;
5. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
6. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
7. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikatywna; metoda gramatyczno-leksykalna tłumaczeniowa; analiza tekstów; artykuły; prezentacja; prezentacja multimedialna; dyskusja - otwarta, w grupach, w parach; nagrania audio; filmy; podcasty; ćwiczenia aktywizujące użycie słownictwa; burza mózgów; testy-quizy; techniki multimedialne; ćwiczenia online; e-platforma online (workbook)
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego.
1. Tworzenie i użycie czasów:
Present Simple, Present Continuous Present Perfect, Past Simple, Past Continuous Future Simple, Future Continuous, Past Perfect, z uwzględnieniem ich wielu funkcji.
2. Wszystkie czasowniki i grupy modalne.
3. Konstrukcje zdaniowe:
- mowa zależna - zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
- strona bierna
- okresy warunkowe (typu O, I, II)
- zdania celowe
- zdania czasowe
- tryb łączący (np. \\\'I wish ...\\\')
- konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (np. \\\'stop to do something\\\', \\\'stop doing something\\\')
- pytania rozłączne (question tags)
4. Łączniki zdań (np. although, despite, due to ...)
5. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
6. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
7. Zaimki względne
8.Stopniowanie przymiotników i przysłówków
9. Przyimki
10. Pytania pośrednie
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
MATERIAŁ LEKSYKALNY
1. Człowiek, jego praca i zainteresowania -wygląd zewnętrzny, charakter i cechy osobowości, słownictwo związane z pracą, sposoby spędzania wolnego czasu, troska o zdrowie;
2. Miejsca bliskie i dalekie - nazwy i cechy miejsc i budynków, warunki klimatyczne, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką;
3. Społeczeństwo - zjawiska społeczne i trendy obecnych czasów; konsumpcjonizm i jego wpływ na społeczeństwo w wymiarze ogólnym i indywidualnym;
4. Biznes, ekonomia, zarządzanie;
5. Sukces i kryzys w życiu współczesnego człowieka;
6. Stres i jego wpływ na życie współczesnego człowieka;
7. Kultura i edukacja - słownictwo związane ze świętami i uroczystościami w różnych krajach; potrawy narodowe i zdrowe odżywianie
8. Współczesna technika w życiu codziennym;
9. Przedmioty i umiejętności związane z nauczaniem we współczesnej szkole;
10. Zagrożenia naszego świata - zagrożenia związane ze środowiskiem naturalnym, rodzaje katastrof i problemów współczesnego człowieka, rodzaje przestępstw i kar;
11. Zdrowie i medycyna, ciało człowieka, zdrowy tryb życia współczesnego człowieka, choroby;
12. Strach, fobie, przyczyny i reakcje;
13. Literatura, film, teatr, biografie;
14. Słownictwo akademickie w wybranym zakresie tematycznym
15. Słownictwo specjalistyczne w wybranym zakresie tematycznym dotyczące dziedziny studiów studentów
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dla studentów teologii:
podstawowe terminy teologiczne
prawdy wiary
modlitwy
święci
fragmenty Biblii
Ziemia Święta
na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Dla studentów muzykologii:
podstawowa terminologia muzyczna
instrumenty muzyczne, rodzaje, budowa
orkiestry
nuty - zapis muzyczny
historia muzyki - przedstawiciele poszczególnych epok i stylów muzycznych
rola muzyki w życiu człowieka
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji:
3-5 testów dużych w semestrze, kartkówki, domowe prace pisemne, prezentacje multimedialne, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena (minimum 60 % wymaganego materiału)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Skillful 2 Second Edition poziom B1 Reading and Writing, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Skillful 2 Second Edition poziom B1 Listening and Speaking, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Lektura uzupełniająca:
Grammarway 3, Virginia Evans, Express Publishing
Oxford Wordpower Dictionary
Dla studentów teologii:
Materiały własne w dużej mierze opierające się na Piśmie Świętym, dokumentach Kościoła, katolickich stronach internetowych, książkach religijnych, oraz środkach audio-wizualnych.
Pismo Święte, dokumenty Kościoła, katolickie strony internetowe, książki religijne
Dla studentów muzykologii:
Materiały własne opierające się na encyklopediach, stronach internetowych, oraz środkach audio-wizualnych
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę