Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Gryta
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach biznesowych. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego używanie języka na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
K_W02 zna duży zakres terminologii i słownictwa dotyczącego zakładania, struktury i działalności firmy oraz przekształceń własnościowych (fuzje i przejęcie firmy), franchising; ludzi w biznesie (rekrutacja, kwalifikacje zawodowe, CV i podanie o pracę);psychologii biznesu, handlu i usług (formy sprzedaży, rodzaje sklepów, import i eksport); biznesu i mediów (marketing, reklama produktu i przedsiębiorstwa); działalności przedsiębiorstwa w kontekście środowiska naturalnego (rola firmy w sprawach ochrony środowiska); rynku (reklama krajowa i międzynarodowa, zdobywanie segmentów rynku); procesów ekonomicznych (handel międzynarodowy, globalizacja, przekształcanie przedsiębiorstw)
K_W03 przedstawia złożone informacje dotyczące motywacji, profilu psychologicznego i roli stresu w biznesie, historii i struktury firmy, usług i reklamy, komunikacji, sposobu prowadzenia rozmowy z klientem, negocjowania, rozwiązywania problemów przez telefon i online, kultury korporacyjnej w różnych krajach
K_W04 zna specyficzny stylu języka biznesowego oraz kompozycję pism biznesowych (zamówienie, biznes plan, notatka służbowa, memorandum, korespondencja handlowa i negocjowanie kontraktów)
K_W05 ma wiedzę dotyczącą sposobu przeprowadzania ankiety konsumenckiej, prezentacji produktu, prezentacji przedsiębiorstwa, radiowych biznes informacji, rozróżniania pozytywnych i negatywnych procesów globalizacji
K_W06 przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego

UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
K_U01 umie prowadzić zrozumiałą i w dużej mierze poprawną gramatycznie korespondencję biznesową w języku formalnym i nieformalnym z klientem lub instytucjami : CV i list motywacyjny, składanie ofert, formowanie haseł reklamowych, ankieta konsumencka, wiadomość e-mailowa, memorandum, prośba listowna, zażalenie, odpowiedź na zażalenie
K_U02 notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny
Czytanie:
K_U03 wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów dotyczących różnych dziedzin biznesu i korespondencji biznesowa,, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
K_U04 szybko wyszukuje potrzebne informacje w tekstach biznesowych o znacznej długości
Mówienie:
K_U05 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
K_U06 formułuje spontaniczne, przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi wyrażające opinie
K-U07 potrafi parafrazować, podtrzymać i prowadzić dyskusje oraz negocjacje wyjaśniając swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
K_U08 potrafi prowadzić rozmowy telefoniczne oraz przeprowadzać ankiety
K_U09 wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
Słuchanie:
K_U10 rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy biznesowe, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
K_U11 rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny
K_U12 identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
K_U13 wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje ,symulacje,ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
Komunikacja:
- zwroty potrzebne do prezentacji, negocjacji, objaśniania kwestii, zwroty otwierające i wskaźniki dyskursu, wyrażanie opinii, porównywanie - kontrastowanie/ wyrażanie podobieństwa
- styl formalny pism biznesowych
Słownictwo i gramatyka:
terminy języka biznesowego korespondujące z zakresem tematycznym podręcznika, kolokacje językowe, idiomy, słowotwórstwo,
czasowniki modalne ( wyciąganie wniosków), przysłówki / przymiotniki i ich gradacja, bezokolicznik/ formy gerundialne, imiesłowy, wyrażanie emfazy, zdania warunkowe, użycie strony biernej
Obszar wiedzy :
- poznanie wybranych tematów z dziedziny biznesu w zakresie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, technik rekrutacji, prezentacji i promocji produktu, handlu i usług, biznesu w kontekście mediów, marketingu, obsługi klienta, badań rynku, procesów ekonomicznych, roli przedsiębiorstwa w sprawach ochrony środowiska
- prowadzenie negocjacji
- przygotowanie profesjonalnych prezentacji dotyczących wybranych tematów
- rozwój kariery zawodowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca na zajęciach
Prace domowe
Prezentacje
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów w formie papierowej
ocena niedostateczna:
-student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
-student nie zalicza testów ( próg zaliczenia 60%)
ocena dostateczna
-student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 60-69%)
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 70-84%)
-student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 85-100%)
student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale,pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Business 2.0 Intermediate B1+
gramatyka j. angielskiego
strony internetowe związane z tematyką biznesową
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę