Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Albiniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych, umożliwiających im porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych oraz w pracy prawnika i pracownika biurowego na poziomie B2 wg EuropejskiegoSystemu Opisu Kształcenia Językowego
C2- wykształcenie umiejętności analizy tekstów źródłowych w celu poszerzania wiedzy specjalistycznej.
C3 - zdobycie umiejętności przeprowadzenia krótkiej prezentacji.
C4 - zdobycie umiejętności wypełniania formularzy i ankiet, pisania podań.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B1+
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student opanował materiał gramatyczny i leksykalny do komunikowania się na poziomie CEF B2.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student rozumie ogólny sens wypowiedzi, potrafi wychwycić główne informacje komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.
U2 - student potrafi formułować wypowiedzi ustnie i pisemnie, oraz prowadzić dialogi w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych.
U3 - student rozumie ogólny sens tekstu, oraz potrafi wyszukać szczegółowe informacje w dłuższym tekście popularnonaukowym.
U4 - student potrafi formułować wypowiedzi pisemne w oparciu o podany wzór: list/e-mail, notatka, podanie, rozprawka,artykuł, raport oraz potrafi wypełnić ankietę lub formularz.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikacyjna, dyskusja otwarta, dyskusja w parach, prezentacje autorskie, podcast, film, analiza tekstów prawniczych i popularnonaukowych.
Treści programowe przedmiotu
Materiał gramatyczny:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Continuous.
2. Czasowniki modalne: can /can\'t, could/ couldn\'t, should /shouldn\'t, must/mustn\'t, may/ might, have to/ don\'t have to
3. Konstrukcje zdaniowe - szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, pytającym, przeczącym, rozkazującym oraz pytania o podmiot, would like to, be going to, there is/there ara, have for, used to, be allowed to, too/ enough, zdania warunkowe - I , II i III, konstrukcje I wish/ if only, zadania czasowe, zdania w stronie biernej, forma kauzatywna have sth. done, zdania z zaimkami względnymi who/which/where, konstrukcje z czasownikiem w formie bezokolicznika, forma gerund, zadania w mowie zależnej
4. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz kwantyfikatory ( some, any, much, many, a few, a little, dach, every ), oraz złożenia typu: somebody /someone, something, somewhere, anybody/anyone, anything, anywhere, nobody/no-one, nothing, nowhere.
5. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, porównania typu as....as, / not as.....as, more/less.....then.
6. Przyimki miejsca ,czasu, ruchu.
7. Spójniki
8. Tworzenie przysłówków
9. Zwroty idiomatyczne, czasowniki frazalne
10.Kolokacje
Materiał leksykalny:
Ludzie - dane osobowe wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, upodobania, członkowie rodziny, ubrania, zawody, praca, relacje między ludźmi.
Zdrowie - choroby dolegliwości, części ciała, zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne.
Życie codzienne - pory roku, dnia, nazwy czynności, jedzenie, zakupy, życie szkolne, telefon, internet.
Czas wolny - zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu.
Słownictwo prawnicze - zakładanie firmy, sprawozdania z posiedzeń, umowy cywilno-prawne, wypadki drogowe, rozprawy sądowe.
Pisanie podań i wypełnianie formularzy.
Funkcje komunikacyjne:
Podawanie danych osobowych i zainteresowań
Prezentacja członków rodziny
Opis przedmiotów
Nazywanie zawodów i czynności
Określenie własnych potrzeb, planów i ambicji
Udzielanie rad
Problemy społeczne
Katastrofy
Prowadzenie rozmowy telefonicznej
Formułowanie wiadomości e-mailowej
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania do otrzymania zaliczenia: pozytywna ocena z 2 testów w semestrze, przeprowadzenie prezentacji przygotowanej samodzielnie lub w grupie, odpowiednie przygotowanie do zajęć oraz aktywne uczestnictwo w nich, wykonywanie zadań pisemnych i ustnych na zajęciach.
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Lifestyle Intermediate, In Company Intermediate, Legal English, Open Mind upper-intermediate
Grammar Practice for Intermediate Students
MacMillan English Dictionary, Oxford Dictionary of Business English
www.wikipedia.org
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę