Język włoski - CEF A2 (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Kolbus
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka języka włoskiego na poziomie A2+.
C2 Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki).
C3 Kształcenie umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania, mówienia.
C4 Wzbogacanie wiedzy interkulturowej.
Wymagania wstępne
Brak.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1: Posiada odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki życia codziennego i wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w języku włoskim.
UMIEJĘTNOŚCI
EKU1: Rozumie proste wypowiedzi (monolog, dialog) na tematy, które bezpośrednio go dotyczą (np.: informacje dotyczące jego osoby, rodziny, przyjaciół, zakupów, pracy) oraz rozpoznaje istotne informacje w krótkich, prostych i jasnych komunikatach i ogłoszeniach, np. rozkłady jazdy pociągów, komunikaty w centrum handlowym, wiadomości nagrane na sekretarce telefonicznej.
EKU2: Potrafi czytać krótkie, proste teksty i znajdować szczegółowe informacje w materiałach spotykanych w codziennym życiu, jak reklamy, programy, menu, rozkłady jazdy, godziny pracy. Rozumie krótkie, proste listy nieformalne.
EKU3: W odpowiedni do poziomu sposób opowiada o sobie i swojej aktywności, o swojej rodzinie i innych osobach, o miejscach, które zna, o minionych wydarzeniach (np. jak spędził weekend), o swoich planach (np. plany wakacyjne). Potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi w typowych, codziennych sytuacjach wymagających rutynowej wymiany informacji (np. w barze, w restauracji, w sklepie, na stacji). Potrafi uczestniczyć w krótkiej, prostej rozmowie na znane tematy, chociaż nie zawsze jest w stanie tę rozmowę podtrzymać.
EKU4: Potrafi napisać krótkie, proste notatki lub wiadomości, jak e-mail, list prywatny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji.
EKK3: posiada elementarną umiejętność tworzenia prac pisemnych.
EKK4: jest w stanie radzić sobie w krótkich i prostych rozmowach towarzyskich.
EKK5: potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika ogólnego i materiałów uzupełniających przygotowanych przez nauczyciela.
Treści programowe przedmiotu
GRAMATYKA
Alfabet, wymowa, pisownia.
Rzeczowniki.
Rodzajniki: określony, nieokreślony, cząstkowy.
Przyimki: proste, rodzajnikowe, niewłaściwe.
Przymiotniki.
Liczebniki główne i porządkowe.
Zaimki: dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, pytające.
Zaimki osobowe w funkcji podmiotu, dopełnienia bliższego i dalszego.
Partykuły zaimkowe ci i ne.
Formy nieosobowe czasowników.
Tryb oznajmujący (indicativo): czas teraźniejszy (presente), czas przeszły dokonany (passato prossimo), czas przeszły niedokonany (imperfetto).
Tryb rozkazujący (imperativo).
Strona zwrotna (forma riflessiva).
Zdania podrzędne: czasowe, przyczynowe, warunkowe.
LEKSYKA I TEMATYKA
Człowiek i jego otoczenie: kraje i narodowości, nawiązywanie kontaktów, dane osobowe.
W barze: jedzenie i napoje, kawa i zwyczaje związane z piciem kawy.
Podróże i wakacje: hotel (pokoje, usługi), zegar, pory roku, miesiące, krajobraz, pogoda.
Miasto: obiekty w mieście, poruszanie się po mieście, środki transportu, na stacji.
Życie codzienne: codzienne czynności, posiłki, sport, czas wolny.
Dom: pomieszczenia, meble, wyposażenie, zajęcia domowe.
Rodzina: rzeczowniki oznaczające pokrewieństwo, wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, włoska rodzina, święta rodzinne.
Ubranie i dodatki, kolory, moda we Włoszech.
Codzienne zakupy: nazwy sklepów, jedzenie, produkty spożywcze, miary i opakowania.
Szkolnictwo i studia we Włoszech. Zawody, ogłoszenia dotyczące pracy
Obyczaje i tradycje, przesądy, stereotypy.
Wybrane elementy geografii i historii Włoch. Problemy współczesnych Włoch.
KOMUNIKACJA
Przedstawianie się. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących danych osobowych, wyglądu zewnętrznego, charakteru, zainteresowań. Rozmowa na temat rodziny i przyjaciół. Opisywanie rodziny, przyjaciół. Prezentacja.
Zapraszanie. Rozmowa na temat upodobań i gustów.
Rezerwowanie pokoju w hotelu, wyrażanie swojego niezadowolenia, rozmowa telefoniczna, e-mail formalny.
Przepraszanie, usprawiedliwianie się, oferowanie pomocy; pytanie o drogę i wskazywanie jej; pytanie i udzielanie informacji odnośnie do godzin pracy sklepów, urzędów itp.; kupowanie biletu na pociąg, udzielanie informacji odnośnie do rozkładu jazdy pociągów, autobusów.
Mówienie o codziennych czynnościach, opisywanie dnia, spędzania wolnego czasu.
Opisywanie domu, miejsc i otoczenia; opisywanie miasta.
Opisywanie części garderoby i ubioru osób. Robienie zakupów w sklepie odzieżowym. Wyrażanie upodobań, pytanie o opinię i wyrażanie opinii.
Robienie codziennych zakupów, proszenie o produkty, określanie ilości, wyrażanie preferencji.
Opowiadanie o tym, co było, minęło (weekend, podróż, wycieczka). Pisanie najprostszej biografii.
E-mail nieformalny i formalny, kartka z pozdrowieniami, wiadomość, ogłoszenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, prace domowe, testy z poszczególnych działów tematycznych, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne.
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności ani w indywidualnym realizowaniu zadań, ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, dialogów, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.
Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.
Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.
Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Turra, Azione! (A1-B2), Imparare l’italiano con video, Loescher Editore.
A. Wieczorek, Włoski nie gryzie, Edgard.
A. Jagowska, M. Ghirardi, Włoski aktywnie! Trening na 200 sposobów, Edgard.
Oneworlditaliano, Corso di Italiano – Lezioni di italiano con Veronica: https://www.youtube.com/watch?v=PUnnVNzaf0I&list=PLY27cJTUBR0tGFLrLcR9VDKfNyNwFnY7B .
D. Piotti, G. De Savorgnani, E. Carra, Univers Italia 2.0, vol. 1, Alma Edizioni 2018.
S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni 2011.
Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie, gramatyki języka włoskiego, tabele gramatyczne wydawnictw PONS, Wiedza Powszechna, Edgard.
Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, pochodzące z różnych podręczników i publikacji włoskich oraz z Internetu.
Ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, powtórzeniowe i utrwalające, zestawienia, tabele przygotowane przez nauczyciela.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę