Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie B2/B2+ w zakresie wszystkich sprawności językowych 
C2 - opanowanie zasad wymowy rosyjskiej oraz intonacji i akcentuacji 
C3 - przyswojenie i ugruntowanie zasad rosyjskiej gramatyki ( kategoria liczby, kategoria rodzaju, deklinacja, koniugacja).
Wymagania wstępne
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin życia (rodzina, życie codzienne, praca, podróżowanie, mieszkanie i środowisko, kultura)
W2 - student przedstawia złożone informacje, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące położenia Rosji, jej przyrody, podróżowania, środków transportu, zabytkach Moskwy)
W3 - student rozpoznaje zasady gramatyki języka rosyjskiego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2/B2+

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie:
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
U2 - student rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin
U3 - student identyfikuje znaczenie pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
Czytanie:
U1 - student wyszukuje i interpretuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki
U2 - student wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
Mówienie:
U1 - wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego
U2 - student bierze udział w dyskusjach na znane mu tematy, krótko uzasadnia własne poglądy i plany, relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia
U3 - student wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
U4 - student udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej sytuacji
U5 - student wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
Pisanie:
U1 - student pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, opis, streszczenie, list), stosując odpowiedni rejestr
U2 - student notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie studiowanej dziedziny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K2 - student uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego
K3 - student chętnie inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K4 - student ma świadomość występowania różnic międzykulturowych
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie, pokaz
Metoda aktywizująca - dialogi, praca w grupach, gry i zabawy dydaktyczne
Ćwiczenia sprawdzające
Treści programowe przedmiotu
Zakres tematyczny:
Тематические блоки:
Знакомство
Семья
Учёба
Город, жильё
Культура
Услуги и сми
Кулинария
Праздники и гости
Здоровье
Спорт
Вояжи, туризм
Межчеловеческие отношения
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: 
W Student nie zna terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy realizowane na zajęciach na poziomie B2/B2+
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową. 

Ocena dostateczna: 
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce ogólnej na poziomie B2/B2+
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy realizowane na zajęciach na poziomie B2/B2+
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie. 

Ocena dobra 
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy realizowane na zajęciach na poziomie B2B2+ 
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie. 

Ocena bardzo dobra 
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy realizowane na zajęciach na poziomie B2/B2+
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji: 
praca na zajęciach
prace domowe 
prezentacja lub projekt 
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- \"От А до Я \", Rosjanka 2013 
- \"Диалог 3\" Podręcznik z ćwiczeniami, Mirosław Zybert, WSiP 2012r. 
- \"Беседа 1,2\", Anna Pado, DRACO
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie 
- Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe 
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela 
- Słowniki tematyczne
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę