Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Iwona Fijołek
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) na poziomie biegłości językowej A2/A2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A2/A2+ zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów ogólnych.
C3 Opanowanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązywaniu i podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej A2/A2+ zgodnie z ESOKJ.
C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.
Wymagania wstępne
Ukończony kurs na poziomie A1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
Osoba posługująca się językiem na poziomie A2/A2+:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących podstawowych dziedzin życia (rodzina, życie codzienne, praca, otoczenie, podróżowanie, mieszkanie i środowisko, media, edukacja, kultura, obyczaje);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu A2/A2+;
3. przedstawia podstawowe informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.
Umiejętności:
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje wyrażenia i najczęściej używane słowa dotyczące podstawowych dziedzin życia i związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. informacje dotyczące siebie i swojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia), gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
2. rozpoznaje główny sens zawarty w krótkich i prostych komunikatach, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
CZYTANIE
1. wychwytuje ogólny przekaz prostych tekstów dotyczących podstawowych dziedzin życia oraz zawierających najczęściej używane słowa;
2. znajduje potrzebne informacje w prostych tekstach, np. w ogłoszeniach, reklamach, rozkładach jazdy.
MÓWIENIE
1. porozumiewa się w typowych prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy mu znane;
2. posługuje się ciągiem wyuczonych wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, pracę itp.
PISANIE
1. pisze krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb.
2. pisze bardzo proste listy, na przykład wyrażając prośbę lub podziękowanie za coś.
Kompetencje społeczne:
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Kurs (lektorat) obejmuje elementy wykładu (35%), praktycznych ćwiczeń aktywizujących studenta (55%) oraz różne formy zadań kontrolnych i testów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności studenta (10%).
Praca indywidualna, w parach i w grupach. Praca z wykorzystaniem CD i DVD. Ćwiczenia utrwalające zasoby leksykalne i gramatyczne z zastosowaniem różnych środków dydaktycznych.
Treści programowe przedmiotu
-Tematyczno-leksykalny zakres kursu:
1. Życie rodzinne i towarzyskie.
2. Miejsce zamieszkania i jego opis.
3. Żywienie - posiłki i zakupy.
4. Podróżowanie, wypoczynek, pogoda.
5. Święta, zwyczaje w Polsce i w Niemczech.
6. Zdrowie i sprawność.
7. Szkoła, wykształcenie i plany na przyszłość
8. Wygląd zewnętrzny i moda
9. Możliwości spędzania wolnego czasu
10. Praca, poszukiwanie pracy
11. Media w naszym życiu
Realizacja treści programowych rozkłada się na 2 semestry, przy czym kolejność i wielokrotność (powtarzanie, utrwalanie, rozszerzanie materiału) pojawiania się szczegółowych podtematów oraz zakres i stopień trudności związanych z nimi zagadnień gramatycznych zależy od stopnia zróżnicowania poziomu zaawansowania językowego uczestników kursu, ich aktywności na zajęciach oraz zaangażowania w pracę własną w domu.
Gramatyka:
• rozszerzanie wiadomości dotyczących poznanych zagadnień gramatycznych
• wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych
Formy wypowiedzi pisemnej:
• zasady pisania prostych, krótkich listów, zaproszeń, maili, kartek z życzeniami itp.
• opisywanie obrazków
• nauka formułowania krótkich tekstów dotyczących dziedzin wymienionych w punkcie „słownictwo”
• wypełnianie prostych i często używanych formularzy
• zasady pisemnego wyrażania próśb, podziękowań w oficjalnych pismach
Dyskusja:
• omówienie sposobu prowadzenia dyskusji
• omówienie zwrotów pomocnych w wyrażaniu swoich poglądów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnie przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie A2/A2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A2/A2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie A2/A2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A2/A2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie A2/A2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A2/A2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie A2/A2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie A2/A2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.


Każdy sprawdzian, zadanie domowe oraz egzamin uważa się za zaliczone na ocenę dostateczną (dst.) pod warunkiem uzyskania wyniku wynoszącego 60% maksymalnej liczby punktów. Ocenę dostateczną z plusem (dst.+) gwarantuje wynik 70,1 – 75%; dobrą (db.) – wynik 75,1 – 85%; dobrą z plusem (db.+) - wynik 85,1 – 89,9% oraz bardzo dobrą (bdb.) – wynik 90,0 – 100,0% maksymalnej liczby punktów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Podręcznik \"Studio express A1, A2, B1\" Cornelsen Verlag jako wiodący.
Ponadto:
1. Filmy dydaktyczne.
2. Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
3 . Powtórzeniowe i utrwalające ćwiczenia leksykalne i gramatyczne autorstwa nauczyciela.
4. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
z podręczników:
a) Panorama A2, Cornelsen Verlag
b) Themen neu aktuell 2. Hueber Verlag
c) So geht\'s. Lektor Klett Verlag
d) Sage und schreibe. Lektor Klett Verlag
e) Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz.1. E.M. Rostek WAGROS-Poznań
f) Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Jędrzejczyk-Skrzyńska Idea-Kraków
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Biotechnologia - (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę