Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Utrwalenie właściwej dla języka hiszpańskiego wymowy, intonacji i akcentu.
C2 - Rozwijanie kompetencji językowych w zakresie tematów z życia codziennego.
C3 - Wykształcenie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego, mówienia, pisania i czytania.
C4 - Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej
nauki języka hiszpańskiego.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego
W2 - świadomość potrzeby uczenia się języków obcych
W3 - umiejętność kreatywnego współpracowania w grupie oraz ciekawość i otwartość na kulturę i świat
W4 - znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, zainteresowania, charakterystyka osób i miejsc, usytuowanie czynności i wydarzeń w czasie, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji)
W2 – student rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
W3 – student przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
U1 - rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
U2 - rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących, rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
U3 - identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
U4 - identyfikuje główny przekaz wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
U5 - interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane

CZYTANIE
U1 - szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości;
U2 - rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny

MÓWIENIE
U1 - wypowiada się w miarę płynnie na różne tematy;
U2 - wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
U3 - bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania;
U4 - uzasadnia własne poglądy i plany;
U5 - formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
U6 - wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny; udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
U7 - posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
U8 - formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.

PISANIE
U1 - pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
U2 - notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student współpracuje w grupie;
K2 - rozumie potrzebę pracy własnej: organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego i dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
K3 - dostrzega znaczenie wiedzy interkulturowej, postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego.

• Rodzaj żeński i męski rzeczowników, przymiotników, zaimków
• Liczby mnoga rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i dzierżawczych
• Zaimki osobowe w funkcji dopełnienie bliższego i dalszego
• Zaimki pytające, zaimki względne, nieokreślone, wskazujące, dzierżawcze, pytajne
• Stopniowanie przymiotników (porównania)
• Czasowniki ser/estar/haber
• Czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym
• Czasy przeszłe (Preterito perfecto, Indefinido, Imperfecto, pluscuamperfecto),
• Czas przyszły (futuro imperfecto) i konstrukcja „Ir+ a+infinitivo”
• Tryb rozkazujący (Imperativo)
• Konstrukcje estar + gerundio, llevar + gerundio
• Zadania warunkowe
• Mowa zależna
Strona bierna
• Tryb subjuntivo


Zakres tematyczny, materiał leksykalny (słownictwo) i funkcje komunikacyjne.

1. Dane osobowe - Imiona i nazwiska hiszpańskie. Kraje i miasta. Narodowości. Literowanie. Powitania i pożegnania formalne i nieformalne. Reagowanie na powitanie. Podawanie informacji o sobie (imię, nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania).
2. Studiowanie i praca - Zawody i miejsca pracy.. Kierunki studiów i przedmioty. Adres. Podawanie informacji o sobie (wiek, data urodzenia, nr telefonu, e-mail, adres). Wypowiadanie się na temat studiów, pracy, miejsca studiowania, miejsca pracy.
3. Opis domu/ mieszkania, wyposażenie, wynajem
4. Liczebniki główne i porządkowe
5. Miasto: środki transportu, opis miejsc, wskazanie drogi, podróżowanie
6. Czas wolny, zainteresowania
7. Opis osób (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, ubrania)
8. Członkowie rodziny
9. Czynności codzienne
10. Osobiste doświadczenia
11. Pogoda, klimat, pory roku, nazwy miesięcy
12. Zdrowie (części ciała, choroby), stany emocjonalne
13. Kuchnia, żywność, żywienie
14. Ekologia
15. Wyrażanie opinii, umawianie się
16. Święta i tradycje
17. Wiadomości e-mail, SMS, listy, pocztówki
18. Język środków masowego przekazu (reklama, telewizja, prasa)

Profil prawniczy: słownictwo związane z następującymi tematami:
Lucha contra la delincuencia electrónica.
Delincuencia juvenil.
Las instituciones de la Unión Europea y sus competencias.

Profil psychologiczny: słownictwo związane z następującymi tematami:
Mitos y realidades acerca de adicciones y dependencias.
Sentimientos positivos y negativos. ¿Por qué es importante la empatía?
Olvidar o recordar. El funcionamiento de nuestro cerebro.
El lado positivo del estrés.

Profil teologiczny: słownictwo związane z następującymi tematami:
El matrimonio y la familia según la enseñanza de la Iglesia Católica.
¿Cómo ser católico joven a diario?
Lugares sagrados/ destinos religiosos en Europa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
2. obecność na zajęciach
3. śródsemestralne pisemne testy kontrolne


Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „Embarque 1”, „Embarque 2” podręcznik, autorzy: Montserrat Alonso Cuenca, Rocío Prieto Prieto, wyd. Edelsa
2. ELExprés. Curso intensivo de español A1-A2-B1, Raquel Pinilla, Alicia San Mateo, wyg. sgel

3. Materiały dla studentów przygotowane przez wydawnictwo na platformie internetowej: www.edelsa.es
4. Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
5. Filmy dydaktyczne z ćwiczeniami.
6. Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe wraz z ćwiczeniami.
7. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające autorstwa nauczyciela.
8. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z podręczników:
a) Uso junior elemental, wydawnictwo Edelsa
b) Uso de la gramática española B1, Edelsa
c) El bloc español en imagenes, wydawnictwo Edinumen
d) Dual pretextos para hablar, wydawnictwo Edelsa
e) Uso de la gramática española – elemental, wydawnictwo Edelsa
f) Actúa, actividades y ejercicios de refuerzo, wydawnictwo Edelsa
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę