Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Małgorzata Koziej-Butryn
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posługujący się językiem na poziomie B2:
1. zna zagadnienia gramatyczne uwzględnione w programie nauczania na poziomie B2.
2.wykazuje się znajomością materiału leksykalnego przewidzianego w treściach programowych przedmiotu.
3. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
1. rozumie wątki główne i poboczne wypowiedzi w szerokim zakresie tematów.
2.identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu.
2. sprawnie wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy.
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują.
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny.
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji.
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty ( esej, raport, artykuł, krótkie opowiadanie, streszczenie) stosując odpowiedni rejestr.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi ( słownik, Internet).
2 potrafi przygotować prezentację na zadany temat, umie wykonać projekt indywidualny i grup.
3. potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach
Metody dydaktyczne
Nauczanie praktyczne z zastosowaniem następujących technik: wykład, praca z tekstem, rozumienie ze słuchu, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, prezentacja, dyskusja, dialog, praca indywidualna, w parach, w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Gramatyka: pytania pośrednie, mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, czasowniki modalne, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący, konstrukcje used to, be used to, get used to, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki, funkcje czasowników posiłkowych, kolejność przymiotników, czasy narracyjne, czasy przyszłe.
Leksyka: rynek pracy, zdrowie, podróżowanie, ekologia, emocje, muzyka, media, przestępczość, reklama, nauka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
Wiedza: Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
Umiejętności: Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
Kompetencje społeczne: Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
Wiedza: Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
Umiejętności: Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
Kompetencje społeczne: Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
Wiedza: Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
Umiejętności: Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
Kompetencje społeczne: Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
Wiedza: Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
Umiejętności: Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
Kompetencje społeczne: Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, prace domowe, wypowiedzi ustne i pisemne, prezentacje lub projekt, testy z poszczególnych jednostek tematycznych (obejmujące zagadnienia gramatyczne i leksykalne).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
English File Upper Intermediate Student\'s Book and Workbook by Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę