Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Małgorzata Koziej-Butryn
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C2 – rozwój umiejętności posługiwania się językiem mówionym i pisemnym w celu dość swobodnego wykonywania pracy; C2 - zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego. C3 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
Wymagania wstępne
umiejętność posługiwania się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1, wiedza na temat podstawowych pojęć gramatycznych,
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. człowiek, jego praca i zainteresowania, sport, czas wolny, zakupy, transport, podróże, media i komputery, kultura i edukacja, edukacja, problemy rynku pracy, środki masowej komunikacji); rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2 potrzebne do efektywnego komunikowania się, z uwzględnieniem rozpoznawania różnych intencji i emocji; przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego; rozpoznaje i wyjaśnia znaczenia słów; potrafi parafrazować słowa; rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka
UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie
rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy; rozumie ogólny sensy wypowiedzi wypowiadanych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych oraz w niezbyt skomplikowanych wypowiedziach dotyczących jego dziedziny; rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin; wychwytuje proste szczegółowe informacje; identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte; identyfikuje główną myśl prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka, rozumie prosty wykład ze znanych mu dziedzin
Czytanie
wychwytuje przekaz w tekstach napisanych w sposób przejrzysty; wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących znanych tematów; rozpoznaje główną myśl i argumenty tekstów dotyczących znanej mu dziedziny , gdy język użyty w tych tekstach jest w niezbyt skomplikowany; rozumie ogólny sens tekstu (również prostego tekstu literackiego) oraz podstawowe szczegóły w nim zawarte; czyta i rozumie proste artykuły prasowe;
Mówienie
wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy, także związane ze swoją dziedziną; wypowiada się płynnie w sytuacjach dnia codziennego; bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących); uzasadnia własne poglądy i plany;
relacjonuje płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia; wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów); odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji; .formułuje zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; porozumiewa się w różnych codziennych sytuacjach komunikacyjnych, wyraża swoje myśli w sposób prosty i zrozumiały; uzasadnia swoje opinie i zamiary;
Pisanie
pisze teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (listy nieformalne, listy formalne: list motywacyjny;,instrukcje, zaproszenia, dłuższe paragrafy związane z opisem miejsca lub osób, opisem produktów, ich zalet i wad); opis wydarzeń kulturalnych, np. koncertów; pisze rozprawkę typu \\\"za i przeciw\\\"; notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny); tworzy zdania złożone i posługuje się właściwymi spójnikami i zwrotami łączącymi zdania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
dokonuje systematycznej samoocena własnych umiejętności i samodzielne uzupełnia braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet) ; samodzielne korzysta z prostych materiałów źródłowych; uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie; inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego; postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju; jest gotowy do podjęcia swojej roli jako pedagoga w sposób rzetelny i odpowiedzialny; jest otwarty na poznawanie innych kultur a także odmiennych punktów widzenia
Metody dydaktyczne
30 godzin lektoratu plus praca własna poza zajęciami (praca w grupach, dyskusje, dialogi, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy prostych wypowiedzi pisemnych)
Treści programowe przedmiotu
Słownictwo zgodne z wiodącym podręcznikiem
Gramatyka zgodnie z wiodącym podręcznikiem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ustawiczna na podstawie obecności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze),aktywności, przygotowania do zajęć; zaliczenie testów pisemnych w trakcie semestru.
-ocena bardzo dobra: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie przynajmniej 90%, aktywne uczestnictwo w zajęciach, brak nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonywanie wszystkich prac domowych,
ocena dobra: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie 75-90%, dość aktywne uczestnictwo na większości zajęć ,brak nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonywanie prawie wszystkich prac domowych,
ocena dostateczna: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie 60-75%, sporadyczne aktywne uczestnictwo na większości zajęć ,brak nieusprawiedliwionych nieobecności, niewykonywanie wszystkich prac domowych
ocena niedostateczna: testy sprawdzające napisane poniżej 60%, brak zaangażowania w tematykę zajęć, częste niewywiązywanie się z prac domowych, nieusprawiedliwione nieobecności
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Podręcznik \\\"Speakout\\\"Intermediate 2nd edition, słowniki, np. Słownik polsko-angielski i angielsko-polski, Wyd. Pons
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę