Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agata Woźniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych umożliwiających im porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B1+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich -CEF B2:
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 SŁUCHANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
U2 CZYTANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje szczegółowe w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości
3. rozumie krótsze i dłuższe teksty specjalistyczne dotyczące własnej tematyki zawodowej
U3 MÓWIENIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
U4 PISANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. potrafi zdobytą wiedzę spersonalizować w życiu codziennym;
4. potrafi wypracować niezależne i indywidualne metody nauki języka obcego;
5. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
6. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
7. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikatywna; metoda gramatyczno-leksykalna tłumaczeniowa; analiza tekstów; artykuły; prezentacja; prezentacja multimedialna; dyskusja - otwarta, w grupach, w parach; nagrania audio; filmy; podcasty; ćwiczenia aktywizujące użycie słownictwa; burza mózgów; testy-quizy; techniki multimedialne; ćwiczenia online; e-platforma online (workbook)
Treści programowe przedmiotu
ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO
1. Czasy gramatyczne
2. Czasowniki modalne
3. Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
4. Zdania złożone, łączniki zdań
5. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
6. Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done\"
7. Mowa zależna
8. Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only\", konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny
9. Rzeczowniki, przedimki
10. Struktury emfatyczne, inwersja
11. Kwantyfikatory, określniki, zaimki
12. Pytania, krótkie odpowiedzi
13. Przyimki czasu, miejsca, ruchu
14. Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
15. Słowotwórstwo
16. Zestaw czasowników frazalnych (phrasal verbs)
17. Zestaw zwrotów idiomatycznych
18. Kolokacje
19. Czasowniki nieregularne
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO
1. Podróże, wakacje, turystyka
2. Praca i zatrudnienie
3. Sport i czas wolny
4. Ubrania i wygląd zewnętrzny
5. Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
6. Uczucia i opinie
7. Zdrowie i ciało człowieka
8. Problemy społeczne, katastrofy
9. Jedzenie, restauracje i gotowanie
10. Sklepy i zakupy
11. Miasta i budynki
12. Pojazdy i transport
13. Prawo i przestępczość
14. Technika, maszyny, komputery, wynalazki
15. Pieniądze i świat biznesu
16. Wykształcenie i nauka
17. Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
18. Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
19.Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Słownictwo akademickie w wybranym zakresie
Słownictwo specjalistyczne w wybranym zakresie, zależnie od kierunku studiów studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji:
3-5 testów dużych w semestrze, kartkówki, domowe prace pisemne, prezentacje multimedialne, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena (minimum 60 % wymaganego materiału)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Skillful 3 Second Edition poziom B2 Reading and Writing, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
Skillful 3 Second Edition poziom B2 Listening and Speaking, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook
PTE Academic Expert B2, Pearson Longman - Student\'s Book
Oxford Advanced Learner\'s Dictionary
FCE Use of English 1, Express Publishing
First Certificate Language Practice, Michael Vince, Macmillan Education
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę