Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Krzysztof Urbański
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego związanego z pracą pedagoga. C2 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; C3 - poszerzanie zasobu leksykalnego i znajomości konstrukcji gramatycznych; C4 - rozwój strategii uczenia się i samooceny
Wymagania wstępne
umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie przynajmniej B1+, wiedza na temat podstawowych pojęć gramatycznych, rozumienie tekstów mówionych dotyczących sytuacji codziennych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin życia dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, człowiek jego emocje i ambicje, doświadczenia, zainteresowania, plany,opinie na tematy z życia codziennego, opowiadanie o przeżyciach i doświadczeniach, transport, podróże, edukacja, przyswojenie sobie podstawowych pojęć pedagogicznych);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2, umożliwiającym komunikowanie się w codziennych sytuacjach, również związanych z pracą pedagoga;
3. przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka;
UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie
1. rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy; rozumie ogólny sensu wypowiedzi wypowiadanych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych;
2. rozpoznaje główne myśli dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych, także dotyczących studiowanej dziedziny, tj. pedagogiki, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin;
3. rozpoznaje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. identyfikuje główny przekaz wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny (pedagogika)oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka
5.interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane
6. wychwytuje szczegółowe informacje; wyszukuje informacje i rozumie główne kwestie przekazu, czasem z wykorzystaniem słownika
Czytanie
1. wychwytuje przekaz w tekstach napisanych w sposób przejrzysty; rozumie ogólny sens tekstu oraz szczegóły w nim zawartych; domyśla się znaczeń i intencji autora (także w tekstach specjalistycznych);
2 wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki, także w tekstach z dziedziny pedagogiki
3. rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny
4. analizuje niezbyt skomplikowane teksty dotyczące pedagogiki jako dziedziny nauki oraz pracy pedagoga; student rozumie konkretne teksy na tematy związane z własną dziedziną i zainteresowaniami;
5.szybko wyszukuje potrzebne informacje w tekstach specjalistycznych (pedagogika) o znacznej długości
MÓWIENIE
1. wypowiada się płynnie na różne znane tematy;
2. potrafi porozumieć się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wyrazić swoich myśli na różne sposoby; uzasadnić opinię i zamiary;
2. wypowiada się płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
3. bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących, wyboru pracy pedagoga, roli pedagoga edukacji);
4. jasno uzasadnia własne poglądy i plany oraz motywacje
5. relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
6. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat związany z pracą pedagoga;
7. odpowiada na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
8.formułuje zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy w szkole
Pisanie
1. pisze teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list nieformalny, wpis na forum, instrukcje, zaproszenia),
2. potrafi napisać list/mail do znajomych lub współpracowników, relacjonując wydarzenia, prosząc o informacje lub udzielając informacji, list z reklamacją;
3. notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie z dziedziny pedagogiki;
4.pisze streszczenia wykładów, tekstów specjalistycznych dotyczących pedagogiki jako dziedziny nauki oraz pracy pedagoga;
Metody dydaktyczne
30 godzin lektoratu plus praca własna poza zajęciami (praca w grupach, dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, analiza prostych tekstów pedagogicznych, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych); dyskusje, formy aktywizujące
Treści programowe przedmiotu
Słownictwo zgodnie z wiodącym podręcznikiem: zwroty potrzebne do rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących bieżących problemów, typowych zagadnień z życia codziennego, np. wyzwania życiowe (także związane z pracą w szkole), uczucia i emocje, ambicje zawodowe i kariera (uzasadnianie wyboru zawodu pedagoga), podróżowanie,rozwijanie osobowości i kondycji psychicznej, sztuka i kultura,
Gramatyka zgodnie z wiodącym podręcznikiem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ustawiczna na podstawie obecności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), aktywności, przygotowania do zajęć; zaliczenie testów pisemnych w trakcie semestru, tłumaczenia prostych tekstów pedagogicznych
-ocena bardzo dobra: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie przynajmniej 90%, aktywne uczestnictwo w zajęciach, brak nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonywanie wszystkich prac domowych,
ocena dobra: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie 75-90%, dość aktywne uczestnictwo na większości zajęć ,brak nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonywanie prawie wszystkich prac domowych,
ocena dostateczna: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie 60-75%, sporadyczne aktywne uczestnictwo na większości zajęć ,brak nieusprawiedliwionych nieobecności, niewykonywanie wszystkich prac domowych
ocena niedostateczna: testy sprawdzające napisane poniżej 60%, brak zaangażowania w tematykę zajęć, częste niewywiązywanie się z prac domowych, nieusprawiedliwione nieobecności
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Podręcznik oraz ćwiczenia\\\"Speakout\\\" Upper Intermediate 2nd edition, słowniki, np. Słownik polsko-angielski i angielsko-polski, Wyd. Pons, proste teksty pedagogiczne z różnych źródeł (książki, Internet), wybrane teksty z podręcznika „Academic Encounters. Human Behaviour”, fragmenty \\\"History of Education\\\", materiały przygotowane przez lektora
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę