Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agata Woźniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych umożliwiających im porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 /B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich -CEF C1:
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu C1;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
5. swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym w szerokim zakresie własnej dziedziny studiów

UMIEJĘTNOŚCI
U1 SŁUCHANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1:
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się szybko lub jego przekaz jest zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację dotyczącą różnorodnych tematów;
5. wychwytuje szczegóły autentycznych wypowiedzi, wiadomości, programów, filmów i wykładów specjalistycznych w standardowej odmianie języka.
6. wychwytuje konkretne informacje potrzebne do formułowania wniosków, określania i interpretowania kontekstu na podstawie autentycznych wypowiedzi, dialogów, monologów, ogłoszeń, audycji radiowych, wiadomości, programów telewizyjnych, filmów, oraz wykładów specjalistycznych w zakresie własnej dziedziny studiów.

U2 CZYTANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1:
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje szczegółowe w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości
4. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
5. potrafi formułować wnioski i interpretować wypowiedzi na podstawie różnorodnych autentycznych tekstów informacyjnych, prasowych, literackich i popularnonaukowych;
6. rozumie różnorodne teksty specjalistyczne dotyczące własnej tematyki zawodowej, oraz innych dziedzin.

U3 MÓWIENIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1:
1. prowadzi płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy dotyczące różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. bierze czynny udział w konwersacjach, pertraktacjach, negocjacjach i dyskusjach na różnorodne tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne dłuższe wypowiedzi na różnorodne tematy w oparciu o szeroki zakres konstrukcji gramatycznych i słownictwa, łączników zdań wraz z użyciem właściwego tonu i stylu wypowiedzi
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny w oparciu o szeroki zakres konstrukcji gramatycznych i słownictwa;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji w oparciu o szeroki zakres konstrukcji gramatycznych i słownictwa;
7. posługuje się szeroką terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny;
8. porozumiewa się płynnie w kontaktach społecznych, akademickich i zawodowych.

U4 PISANIE
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1:
1. pisze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, opowiadanie, raport, opis, reportaż, list formalny i nieformalny, streszczenie, artykuł), stosując odpowiedni rejestr, oraz szeroki zakres konstrukcji gramatycznych i słownictwa;
2. notuje ogólne oraz szczegółowe informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny;
3. wykazuje się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. potrafi zdobytą wiedzę spersonalizować w życiu codziennymi akademickim i zawodowym;
4. potrafi wypracować niezależne i indywidualne metody nauki języka obcego;
5. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
6. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
7. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikatywna; metoda gramatyczno-leksykalna tłumaczeniowa; analiza tekstów; artykuły; prezentacja; prezentacja multimedialna; dyskusja - otwarta, w grupach, w parach; nagrania audio; filmy; podcasty; ćwiczenia aktywizujące użycie słownictwa; burza mózgów; testy-quizy; techniki multimedialne;
Treści programowe przedmiotu
ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO
1. Czasy gramatyczne
2. Czasowniki modalne
3. Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
4. Zdania złożone, łączniki zdań, interpunkcja
5. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
6. Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”, konteksty potoczne dla strony biernej
7. Mowa zależna uwzględniająca zmiany punktu widzenia
8. Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny, formalny tryb łączący ( insist, demand, it’s essential )
9. Rzeczowniki, przedimki
10. Struktury emfatyczne, inwersja
11. Kwantyfikatory, określniki, zaimki
12. Pytania, krótkie odpowiedzi
13. Przyimki czasu, miejsca, ruchu
14. Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
15. Słowotwórstwo
16. Zestaw czasowników frazalnych (phrasal verbs)
17. Zestaw zwrotów idiomatycznych
18. Kolokacje
19. Czasowniki nieregularne

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO
1. Podróże, wakacje, turystyka
2. Praca i zatrudnienie
3. Sport i czas wolny
4. Ubrania i wygląd zewnętrzny
5. Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
6. Uczucia i opinie
7. Zdrowie i ciało człowieka
8. Problemy społeczne, katastrofy
9. Rząd i społeczeństwo
10. Jedzenie, restauracje i gotowanie
11. Sklepy i zakupy
12. Miejsca, miasta, budynki, wieś
13. Pojazdy i transport
14. Prawo i przestępczość
15. Technika, maszyny, komputery, wynalazki
16. Pieniądze i świat biznesu
17. Wykształcenie i nauka
18. Media, wiadomości, reklama
19. Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
20. Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
21. Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
22. Elementy języka akademickiego dotyczące wybranych tematów
na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Słownictwo akademickie w wybranym zakresie
Słownictwo specjalistyczne w wybranym zakresie, zależnie od dziedziny studiów studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie C1.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie C1.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie C1.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie C1.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość słownictwa i zagadnień gramatycznych opisanych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie C1.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie C1.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna słownictwo i zagadnienia gramatyczne opisane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie C1.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie C1.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji:
3-5 testów dużych w semestrze, kartkówki, domowe prace pisemne, prezentacje multimedialne, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena (minimum 60 % wymaganego materiału)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Speakout 2nd Edition, Advanced Plus Students’ Book and Workbook, Frances Eales, Pearson
Skillful 4 Second Edition poziom C1 Reading and Writing, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook – wybrany zakres struktur i słownictwa akademickiego
Skillful 4 Second Edition poziom C1 Listening and Speaking, Macmillan Education, Student\'s Book, Online Workbook – wybrany zakres struktur i słownictwa akademickiego
CPE Use of English, Virginia Evans, Express Publishing
Advanced Language Practice, Michael Vince, wyd. Macmillan
Oxford Advanced Learner\'s Dictionary
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę