Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Gryta
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
K_W02 zna duży zakres terminologii i słownictwa dotyczącego turystyki, sportu i czasu wolnego, rozrywki i sztuki, relacji międzyludzkich i problemów społecznych, pracy i zatrudnienie, prawa i biznesu, zdrowia i ekologii, życia akademickiego
K-W03 przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego

UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
K_U01 pisze przejrzyste, dobrze skonstruowane oraz poprawne teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, abstrakt), stosując odpowiedni rejestr
K_U02 notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny
K_U03 parafrazuje wypowiedzi innych autorów
Czytanie:
K_U04 wychwytuje główny przekaz całego tekstu i poszczególnych akapitów różnego rodzaju tekstów dotyczących różnych dziedzin życia, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
K_U05 identyfikuje podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu
K_U06 znajduje potrzebne informacje w rozbudowanych tekstach również tekstach źródłowych, dotyczących studiowanej dziedziny
K_U07 krytycznie analizuje i interpretuje teksty akademickie.
Mówienie:
K_U08 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
K_U09 formułuje spontaniczne, przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi wyrażające opinie
K_U10 potrafi parafrazować, podtrzymać i prowadzić dyskusje oraz negocjacje wyjaśniając swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
K_U11 wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji

Słuchanie:
K_U12 rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
K_U13 rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny
K_U14 identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
K_U15 wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych i systematycznie dokonuje samooceny własnych umiejętności oraz samodzielnie uzupełnia braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi
K_K2 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego np. prezentacje, projekty indywidualne lub grupowe
K_K3 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje ,symulacje,ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
treści zawarte w rubryce \'efekty kształcenia\' realizowane w ramach ćwiczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, test, kartkówka, krótka prezentacja, esej/list/raport, prowadzenie dialogu, uczestnictwo w dyskusji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Face to Face B2 Student\'s Book
Face to Face B2 Workbook
gramatyka j. angielskiego
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę