Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Panasiuk
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wprowadzenie podstawowego słownictwa używanego w wybranych dziedzinach prawa;
Rozwój umiejętności rozumienia różnego rodzaju tekstów w języku angielskim dotyczących zagadnień prawniczych oraz polityczno-społecznych;
Rozwój umiejętności wypowiadania się w języku angielskim (w formie pisemnej i ustnej) na tematy dotyczące zagadnień prawniczych oraz polityczno-społecznych;
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 wg. CEFR
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1-rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
W2-rozpoznaje oraz wyjaśnia znaczenie słów i wyrażeń używanych do opisu zawodów prawniczych oraz w wybranych dziedzinach prawa (prawo umów, prawo pracy, prawo deliktów, prawo spółek, prawo handlowe, prawo nieruchomości, prawo własności intelektualnej, prawo karne, prawo podatkowe)
W3- rozpoznaje cechy charakterystyczne dla języka prawnego;
W4- rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
U1- pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty następujących typów (list/e-mail podsumowujący spotkanie z klientem, list/e-mail przekazujący informacje o sprawie klienta drugiemu prawnikowi, list/e-mail z poradą prawną, memorandum);
U2- notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym tematów związanych z prawem oraz życiem polityczno-społecznym;
U3- zmienia rejestr językowy formalny na nieformalny i odwrotnie.


Czytanie:
U1- wychwytuje główny przekaz tekstów o charakterze popularno-naukowym dotyczących wybranych dziedzin prawa, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
U2- wyszukuje potrzebne szczegółowe informacje w różnego rodzaju tekstach dotyczących wybranych dziedzin prawa;

Mówienie:
U1- bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy związane z prawem oraz bieżącymi kwestiami o charakterze polityczno-społecznym przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
U2- formułuje przejrzyste, rozbudowane i w miarę poprawne gramatycznie wypowiedzi na tematy związane z wybranymi dziedzinami prawa
U3- wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację na temat związany z prawem;
U4- udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
U5- posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu prawa;

Słuchanie:
U1- rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach dotyczących zagadnień prawniczych oraz polityczno-społecznych (wykłady, rozmowy między prawnikami, rozmowy prawników z klientami);
U2- identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
K2- uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznego języka obcego dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
K3- inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
K4- postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
K5- jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, dyskusje, symulacje, burza mózgów, prezentacje, gry językowe
Treści programowe przedmiotu
Legal profession in Poland and the UK
Law-making process and fundamental rules of law
Contract Law
Employment Law
Law of Torts
Company Law
Real Estate Law
Intellectual property
Tax law
Public administration
Criminal law
Accounting
Characteristics of legalese
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnień z zakresu prawa przewidzianych w treściach programowych przedmiotu
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia teksu pisanego i mówionego o tematyce prawniczej i społeczno-politycznej na poziomie B2+
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z prawem na poziomie B2+
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia z zakresu prawa przewidzianych w treściach programowych przedmiotu
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce prawniczej na poziomie B2+
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z prawem na poziomie B2+
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość terminów i zagadnień z zakresu prawa przewidzianych w treściach programowych przedmiotu
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce prawniczej na poziomie B2+
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z prawem na poziomie B2+
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia z zakresu prawa przewidzianych w treściach programowych przedmiotu
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce prawniczej na poziomie B2+
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z prawem na poziomie B2+
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
platforma:Practical English for Lawyers
materiały udostępnione przez prowadzącego w oparciu o podręczniki: Cyganik, M. Legal English Basics oraz Mason, C. The Lawyers English Language Coursebook

Materiały uzupełniające:
Krois-Lindner, A. and Firth, M. Introduction to International Legal English, CUP 2011
Krois-Lindner, A. International Legal English, CUP 2013
Sierocka, H. Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika,C.H.Beck 2014
Myrczek-Kadłubicka E., Lexicon of Law Terms, C.H.Beck
Brown Gillian D., Rice Sally, Professional English in Use-Law, CUP 2007
http://dictionary.law.com
http://www.legal-dictionary.org
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
materiały własne prowadzącego
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę