Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jacek Kowalik
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest dalsze rozwijanie i utrwalanie u Studentów kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie średniozaawansowanym stopnia wyższego B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka angielskiego używanego w różnorodnych działach psychologii oraz w typowych sytuacjach akademickich, zawodowych i życiowych (swobodne rozumienie wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie, korzystanie ze specjalistycznej literatury w języku angielskim, itp.). Nabyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do dalszego doskonalenia czynnej i biernej znajomości zagadnień z zakresu psychologii w języku angielskim, analitycznego prowadzenia badań, krytycznej oceny informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
C1 - Rozumienie ze słuchu
C2 - Mówienie
C3 - Czytanie
C4 - Pisanie
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym stopnia niższego, znajomość podstawowych zagadnień psychologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Czasy gramatyczne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Czasowniki modalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”
Mowa zależna
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
Słowotwórstwo
Czasowniki frazalne (phrasal verbs)
Zwroty idiomatyczne
Kolokacje
Czasowniki nieregularne

UMIEJĘTNOŚCI
Rozumienie ze słuchu – rozumienie ogólnego sensu oraz szczegółów, wychwycenie konkretnych informacji potrzebnych do formułowania wniosków i domyślania się znaczeń, intencji i opinii rozmówcy na podstawie krótkich wypowiedzi, dialogów, dłuższych monologów, ogłoszeń, fragmentów audycji radiowych, wiadomości, większości programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów, filmów jeśli ich język jest standardowy, wykładów, itp.
Czytanie – rozumienie ogólnego sensu tekstu i poszczególnych fragmentów, rozumienie zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych, rozumienie dyskusji specjalistycznych dotyczących własnej tematyki zawodowej, wyszukiwanie szczegółowych informacji, rozumienie struktury tekstu, domyślanie się znaczeń i wyciąganie wniosków na podstawie różnorodnych adaptowanych tekstów informacyjnych, literackich i popularnonaukowych opisujących problematykę współczesną.
Mówienie – udzielanie informacji o sobie, odpowiadanie na pytania, opisy fotografii ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic, mówienie o nich w odniesieniu do siebie i życia codziennego, umiejętność prowadzenia konwersacji z partnerem, znajdywanie wspólnego rozwiązania, wyrażanie opinii na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych proponowanych wyborów, osiąganie porozumienia lub kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy, formułowanie krótszych i dłuższych wypowiedzi z użyciem podstawowych struktur gramatycznych, bogatego zasobu słownictwa i zwrotów grzecznościowych, łączników zdań i właściwego stylu wypowiedzi, porozumiewanie się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej i drugiej strony.
Pisanie – pisanie różnorodnych tekstów niespecjalistycznych ukazujących umiejętność argumentowania, wyrażania opinii oraz poglądów za i przeciw, opisywania i relacjonowania zdarzeń.
Listy formalne i nieformalne: tzw. transactional letters, formy narracyjne, wypracowania, artykuły, raporty, recenzje filmów i książek, streszczenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4 postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, konwersatoryjny, z prezentacją, metoda dialogowa, ćwiczenia z podręcznikami, praca w oparciu o tekst, praca w parach, praca w grupach, ćwiczenia interaktywne rozwijające prawidłowy sposób posługiwania się językiem, łańcuchowa metoda skojarzeń, metoda projektu, metody rozwijające twórcze myślenie, mikronauczanie.
Treści programowe przedmiotu
Zakrers materiału gramatycznego:
Czasy gramatyczne oraz zmodalizowane grupy werbalne
Czasowniki modalne
Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
Zdania złożone, łączniki zdań
Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
Strona bierna, forma kauzatywna „have sth done”
Mowa zależna
Okresy warunkowe, konstrukcje z „I wish/If only”, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny
Rzeczowniki, przedimki
Struktury emfatyczne, inwersja
Kwantyfikatory, określniki, zaimki
Pytania, krótkie odpowiedzi
Przyimki czasu, miejsca, ruchu
Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty przyimkowe
Słowotwórstwo
Czasowniki frazalne (phrasal verbs)
Zwroty idiomatyczne
Kolokacje
Czasowniki nieregularne
Zakres materiału leksykalnego:
Podróże, wakacje, turystyka
Praca i zatrudnienie
Sport i czas wolny
Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
Uczucia i opinie
Zdrowie i ciało człowieka
Problemy społeczne, katastrofy
Jedzenie, restauracje i gotowanie
Sklepy i zakupy
Miasta i budynki
Pojazdy i transport
Prawo i przestępczość
Technika, maszyny, komputery, wynalazki
Pieniądze i świat biznesu
Wykształcenie i nauka
Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
Zakres materiału psychologicznego:
Praktyczny przegląd specjalistycznego słownictwa psychologicznego w języku angielskim w następujących aspektach: podejścia i ich historyczne podłoże, teoretyczne założenia, metody badawcze, eksperymenty, porównanie i ocena wkładu w rozwój psychologii oraz społeczeństwa; procesy biologiczne, percepcyjne, rozwoju, motywacyjne, emocjonalne, uczenia się i przetwarzania informacji, a także różnice indywidualne, zaburzenia psychologiczne oraz terapie, itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ciągła indywidualna obrazująca regularne i terminowe działania Studenta w ciągu całego semestru: frekwencja, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, pisemne i ustne kolokwia, prace pisemne; realizacja projektów: prezentacja, porada, dyskusja, itp., zadania dodatkowe (w tym gramatyka, słuchanie) oraz zadania kompensacyjne.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2+.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Evans, V,. Upstream Upper-Intermediate, Express Publishing 2017
Evans V., Listening&Speaking Skills, Express Publishing 2017
Wielki multimedialny słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015
Cambridge Dictionary Online: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
Cox, E., Psychology for AS Level, Oxford 2001
Seal, B., Academic Encounters: Human Behavior, Cambridge 2002
Cox, E., AS Psychology, Oxford 2002
Espeseth, M., Academic Listening Encounters: Human Behavior, Cambridge 2004
Gross, R., The Science of Mind and Behaviour, Hodder Education 2005
Gleitman, H., Psychology, Norton 2007
Colman, A. M., Oxford Dictionary of Psychology, Oxford 2009
Colman, A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Reber, A. S., Reber, E. S., The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin 2009
Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V., Psychology: Core Concepts, 6/E, Pearson 2009
Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Psychology and Life, Pearson 2012
Gilliland, T., Dooley, J., Psychology, Express Publishing 2018
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę