Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Michał Narecki
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych w ramach kształcenia kompetencji językowych na poziomie B2
C2 - kształtowanie u studenta kompetencji językowych na poziomie B2, umożliwiających komunikację w sytuacjach dnia codziennego i w sytuacjach zawodowych
C3 - poszerzenie słownictwa ogólnego oraz wprowadzenie słownictwa akademickiego
C4 - Przygotowanie do przedstawienia zagadnień dotyczących życia codziennego w formie prezentacji ilustrowanej posterem naukowym, opracowanej samodzielnie.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK 1 - posiada podstawową wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego: język, klimat, styl życia, interesujące miejsca, celebryci, zdarzenia, studia, edukacja, zakupy, płatności, przyroda, problemy społeczne, technologie, sztuka.
EK 2 - poznaje podstawowe rodzaje instytucji społecznych, prawnych, edukacyjnych
EK 3 - posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wypowiedzi ustnej w języku angielskim
UMIEJĘTNOŚCI
EK 4 - potrafi opracować (przeczytać, wysłuchać zrozumieć, streścić anglojęzyczny tekst źródłowy rozpoznając znaczenia i opinie autora, rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu na tematy konkretne i abstrakcyjne
EK 5 - potrafi napisać tekst użytkowy (esej, raport, opis, streszczenie), wiadomość prywatną, opisując swoje przeżycia i wrażenia, CV i list motywacyjny.
EK6 - prowadzi w miarę płynną rozmowę, przedstawia swoje opinie i argumenty wraz z przykładami, wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania z nią związane.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK 6 - potrafi efektywnie współpracować podczas realizacji zadań zespołowych
EK 7 - posiada świadomość własnych ograniczeń
EK 8 - wykazuje potrzebę doskonalenia się i organizacji własnego procesu uczenia się
EK 9 - potrafi rozwiązać problemy merytoryczne samodzielnie, w zespole
Metody dydaktyczne
ćwiczenia w parach i w grupach, praca indywidualna i pod kierunkiem lektora, stymulacja obrazem, burza mózgów, dyskusja, prezentacja, rozwiązywanie zadań i testów, samodzielne czytanie czasopism i doniesień prasowych
Treści programowe przedmiotu
Tematyka:
1. Komunikcja
2. Podróże i turystyka
3. Uczenie się i dorastanie
4. Uczucia i opinie
5. Prawo i porządek
6. Kultura i społeczeństwo
7. Nowoczesne technologie
8. Media
9. Etapy życia
10. Style życia
11. Sztuka
Struktury językowe:
1. Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
2. Zaimki osobowe
3. Przymiotniki i przysłówki
4. Formy czasownika (infinitive i gerund)
5. Strona bierna
6. Przedimki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia) jest zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich prac pisemnych (minimum 50%) i odpowiedzi lub prezentacji ustnych, a także obecność i aktywność na zajęciach
Kryteria oceniania prac pisemnych i wypowiedzi ustnych:
bardzo dobry: bardzo dobry poziom znajomości słownictwa i różnorodnych struktur językowych, nieliczne błędy językowe nie zakłócające komunikacji.
Dobry/dobry plus: zadowalający poziom słownictwa i znajomości struktur gramatycznych, błędy językowe nieznacznie utrudniające komunikację, nieznaczne zakłócenia w płynności wypowiedzi
dostateczny/dostateczny +: ograniczona znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, liczne błędy językowe utrudniające komunikację i płynność wypowiedzi, odpowiedzi odbiegające od treści pytania, niepełna realizacja zadania.
niedostateczny: brak odpowiedzi lub bardzo ograniczona wypowiedź, ubogie słownictwo i struktury językowe, brak wykonania zadania, uboga treść, informacje zniekształcone.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Raymond Murphy, English Grammar in Use Intermediate, CUP 2002
2. C. Krantz, R. Roberts, Navigate Upper-intermediate, OUP
Literatura uzupełniająca:
1. Anglojęzyczne strony internetowe o tematyce zajęć
2. Cyfrowe wydanie czasopisma E-METRO
C. Walsh, L. Warwick, PTE Academic Expert B1 i B2, Pearson
Danuta Nowak, Exam Practice 2014
Danuta Nowak, B1+2 in the News, 2014
Danuta Nowak, B1+2 with Ease, 2013
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę