Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Dorota Szymczyk
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią angielską używaną w wybranych dziedzinach psychologii, a także rozwój umiejętności rozumienia różnego rodzaju tekstów w języku angielskim dotyczących psychologii i nauk społecznych oraz umiejętności wypowiadania się w języku angielskim (w formie pisemnej i ustnej) na tematy związane z wybranym kierunkiem studiów.
Wymagania wstępne
Znajomość języka na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W1 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących wybranych dziedzin psychologii
(psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, osobowiość, emocje, motywacja, uzależnienia, inteligencja)
K_W2 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2+
K_W3 rozpoznaje cechy charakterystyczne dla języka specjalistycznego;
K_W4 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka

UMIEJĘTNOŚCI
K_U1 (słuchanie) rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych, złożonych tekstach o tematyce psychologicznej, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
K_U2 (słuchanie) rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny psychologii
K_U3 (czytanie) wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wybranych dziedzin psychologii, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
K_U4 (czytanie) szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o tematyce psychologicznej
K_U5 (mówienie) bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy związane z psychologią przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów
K_U6 (mówienie) wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą psychologii oraz udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
K_U7 (mówienie) posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu psychologii
K_U8 (pisanie) pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na tematy z dziedziny psychologii (raport, opis, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr
K_U9 (pisanie) notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym wybranych dziedzin psychologii
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych
K_K02 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji językowych, w szczególności w obszarach związanych z pracą psychologa
K_K02 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznego języka obcego dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie
K_K03 jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu psychologa
Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, praca z tekstem, praca w parach i grupach, dyskusje, burza mózgów, gry językowe, drama
Treści programowe przedmiotu
--Treści kształcenia zgodne z podręcznikami wiodącymi
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+
(K) Potrafi wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową

SPOSOBY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
testy, kartkówki, wypracowania, krótkie wypowiedzi ustne, prezentacje, projekty
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Gilliland Timothy, Dooley Jenny. Psychology. Career paths. Express Publishing, 2017
- Seal, Bernard.. Academic Encounters, Human Behavior, Reading, CUP, 2006
- Espeseth, Miriam.. Academic Encounters, Human Behavior, Listening, CUP, 2006
- Evans, Virginia. Successful Writing Upper-Intermediate,. Express Publishing, 2003
- American Psychological Association, Glossary of Psychological Terms http://www.apa.org/research/action/glossary.aspx (01.10.2017)
- The Cambridge Dictionary of Psychology, ed. Matsumoto, David, CUP, 2009
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę